Driftwood Årstafältet

Driftwood Årstafältet

Två urbana kvarter på Årstafältet i Stockholm utforskar gränserna för massivträteknik och skapar samtidigt en adaptiv, livlig stadsdel med lågt ekologiskt avtryck. Byggnadsvolymerna skapar inbjudande mellanrum och passager som förbinder de inre gårdsrummen med den övergripande stadsstrukturen. Markanvisningsförslaget består av 200 bostäder med blandade upplåtelseformer och är ett samarbete mellan Kjellander Sjöberg och Folkhem.

Tydliga kopplingar mellan det privata och publika

Projektets gestaltning är välförankrad i omgivningen då kvarterens skulpturala form utgår ifrån strukturplanens geometri. Förslaget kopplar samman det angränsande fältet och aktivitetsparken i öster med lokalgatan i norr samt huvudgatan i söder. Projektet vävs därmed ihop med den överordnade urbana kontexten.

Att spara 20 000 ton CO2

Både stommen och fasaden utförs i variationer av trä där varje byggnadsvolym får sitt individuella uttryck, rytm och proportion. Materialvalet innebär en miljöbesparing på 20 000 ton CO2 i jämförelse med om projektet hade utförts med en traditionell betongkonstruktion.

Takträdgårdar med växthus skapar samtidigt rekreations- och odlingsmöjligheter för de boende, och utgör en viktig strategi för ett bra mikroklimat och dagvattenhantering.