Kiruna 67°51‘1‘‘N 20°18‘2‘‘E

Kiruna 67°51’1’’N 20°18’2’’E

Kiruna är Sveriges nordligaste stad belägen i Lappland, 145 kilometer norr om polcirkeln, med subarktiskt klimat. Kiruna, med en lång ursprunglig Samisk bebyggelsehistoria, utvecklades till stad genom gruvindustrin för ca 100 år sedan. Staden står nu inför en stor utmaning – hela staden måste flyttas tre kilometer på grund av gruvbrytningens utbredning och sprickbildning. Tillsammans med Skanska har Kjellander Sjöberg vunnit markanvisning för den första etappen vid Kiruna Torg.

Nya möjligheter

Att flytta en stad innebär stora förändringar och ställer höga krav på strategisk planering, medborgardialog och vikten av att förvalta Kirunas identitet och kollektiva minnen. Förflyttningen innebär samtidigt en möjlighet att transformera staden till något bättre, med socioekonomiska och resurseffektiva lösningar som tar tillvara på klimatförutsättningar och lokala förhållanden.

Hållbara strategier

Utvecklingens första etapp är bebyggelsen kring Kiruna Torg, intill stadshuset. Här utformar KS ett nytt kvarter med bostäder, kultur och fritidsverksamheter kring en gård med naturkaraktär, där strategier för dagvattenhantering och ekologiska spridningsmöjligheter för växt- och djurliv på tvären i den långsträckta stadsstrukturen främjas. Bebyggelsen är gestaltad i material med lokal förankring så som natursten och trä.

Klimatoptimerat kvarter vid Kiruna Torg

Kvarteret är utformat utifrån lokala förhållanden och stora snölaster. Gården kopplas samman med torget via en diagonal trappa som vintertid kan bli en pulka- och skidbacke. Genom vind- och solsimuleringar har attraktiva, användbara och årstidsbaserade stadsrum med mikroklimat skapats. Bottenvåningen mot torget har ett aktivt socialt innehåll med multi-ytor för ungdomsverksamhet och sport, och fritidsaktiviteter för alla generationer som kan nyttjas året runt.