Neapel

Neapel

Södra Värtan som traditionellt sett varit en del av Stockholms industriella hamn utvecklas till en ny blandad stadsmiljö, med olika verksamheter och upplåtelseformer. Stadsdelen kommer att få en varierad karaktär och skala, både med ny och gammal bebyggelse. Området ligger inom Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stads främsta miljösatsning med fokus på hållbarhet och livskvalitet.

Antikvariskt förhållningssätt

Kvarteret Neapel har en lång historia och var från början en myllrande plats för lastning och lossning med lagerbyggnader och träskjul med gränder ut mot vattnet. Dagens bebyggelse är ett resultat från kryssningstrafiken österut, med tydliga referenser till 80-talets postmoderna strukturalism och plangeometri. Vår utgångspunkt är att utifrån dessa historier generera strategier för en utveckling som möter dagens förväntningar på vad ett stadskvarter skall innefatta; ett inbjudande, levande innehåll med mötesplatser, rekreation och mikroklimat med integrerade ekosystemtjänster och oväntade kvalitéer.

Urban addition

Mot hamnbassängen adderas kontorsvåningar som utgår från den existerande byggnadens kubiska formspråk med attraktiva öppna arbetsplatser, gemensamma funktioner och foajé i entréplanet. Inåt mot Hangövägens nya stadsgata skapas lokaler i markplan och bostäder ersätter befintlig bebyggelse. Den större skalan mot vattenrummet transformeras i husets gavlar och tar upp vistelsegatornas karaktär av ett mer informellt stadsrum i den mänskliga skalan.

Torget på innergården

Innergården gestaltas som ett gemensamt rum – både för kvarterets alla användare och för allmänheten. Platser för lek, möten, spontana aktiviteter, uteserveringar mm ryms på en flexibel yta med en sammanhängande vacker markbeläggning. Taktila element, vatten och ett vårdträd blir signum för torget. Tydliga kopplingar från omgivande stadsrum skapas genom portiker samt med en tydlig transparens och öppenhet i gatuplanets lokaler.

Kvartersparken på taket

Neapels gårdsrum kompletteras av takets trappande kvarterspark där gemensamma och privata ytor kopplas samman av ett offentligt promenadstråk. Taket innehåller både odling, terrasser, konferens- och mötesrum samt aktiviteter för rekreation och spontanidrott.

Gården blir ett gemensamt kvarterstorg, den trappande aktivitetsparken på taket erbjuder ett offentligt promenadstråk där privata och offentliga ytor kopplas samman.