Persikan

Persikan

På Södermalm i centrala Stockholm planeras en utbyggnad med sju täta innerstadskvarter, som efter en omlokalisering ersätter SL:s bussgarage som idag ligger på platsen. Projektet som initierats av Stockholms stad är ett lyckat exempel på hur underutnyttjade luckor och urbana platser innanför tullarna i Stockholm har potential att utveckla stadslivets kvalitet. Målsättningen är att sy ihop den befintliga stadsstrukturen och förlänga Bondegatan vidare. Stadsbyggnadsetappen blir en naturligt integrerad del av stenstaden. Kjellander Sjöberg bidrar till de totalt 1100 planerade bostäderna med ca 100 hyresrätter.

Tio bostadspalats

Kvarteret Persikan knyter an till den lokala söderkaraktären, med brokig variation och intensitet, genom att utgå från platsens skala med variation i gestaltning, volym och takfotshöjder. Förslaget kan läsas som tio individuella stadshus, med tydligt uttryck och karaktär. Det arkitektoniska språket bidrar tillsammans med artikulerade lokaler i gatuplanet till ett myllrande stadsliv.

Där gata möter kvarter

Förslaget tar hand om mötet med angränsande gator genom öppna publika lokaler och gemensamma funktioner i bottenvåningarna. Mot den mindre kvarters- och gångfartsgatan har man valt att placera lokaler med egen entré direkt mot gatan, vilket ger en småskalig variation som bidrar till stadslivet. Den anslutande förgårdsmarken ges inga fasta avgränsningar utan möbleras med större flyttbara planteringslådor och gatumöbler som markerar zoner för uteserveringar och uteplatser.
Ett av projektens fokus ligger på hållbara resor och livsstil.

Varierade lägenheter och gröna oaser

Projektet innehåller fyra trapphus med ljusa genomgående lägenheter i varierande skala, från två till fem r.o.k. Kvarteret erbjuder de boende sociala gemensamhetsytor, en frodig innergård samt tillgång till takterrass med orangeri. Taklandskapet är rumsligt indelat med terrasser, odlingsrum och solcellsytor.