Skärvet Växjö

Skärvet Växjö

Kvarteret Skärvet är ett samarbete mellan Kjellander Sjöberg och byggherren Skanska. Kvarteret är startpunkten för Bäckaslöv, en ny stadsdel i Växjö som tar form längs järnvägen från centrum ut till Norra Bergundasjön. Området utgår från stadens vision om en hållbar stadsutveckling, där Skärvet utgör den första etappen.

En inkluderande miljö

Tävlingsförslaget innebär ett stadslikt kvarter där bebyggelsen planeras kring ett större parkrum, format av befintlig natur. Genom att placera husen i kvarterets ytterliv maximeras parkens storlek, vilket ger möjlighet att bevara det gröna rummets värden. Projektet rymmer en variation av boendeformer och verksamheter, så som hyres- och bostadsrätter, studentbostäder och stadsradhus jämte en skola, äldreboende och kommersiella lokaler. Här skapas en inkluderande miljö och socialt sammanhang med aktiviteter för flera generationer.

En förebild i staden

Visionen är att utveckla en stadsdel med fokus på hållbarhet, som kan bli en förebild för andra delar av Växjö. Bostadsbebyggelsen miljöcertifieras och äldreboendet ska generera mer energi än det förbrukar enligt LEED Platina. Arkitekturen är småskalig och varierad till karaktären. Anknytningen till platsen markeras genom materialitet med skiftande nyanser och struktur.

Dag som kväll

Med innovativa och beprövade lösningar tas ytorna tillvara och möjliggör för nyttjande över dygnets alla timmar. Taket på skolan och äldreboendet blir lika mycket skolgård som sinnlig takträdgård. Eleverna kan dessutom disponera stora delar av parken under dagarna, medan den på helger och kvällar är en plats för lek och gemenskap.