Annedalsterrassen

I Annedal, en stadsdel i norra Stockholm, vann Kjellander Sjöberg ett parallellt uppdrag avseende kvartersstrukturen för tre fristående bostadshus för tre byggherrar. Projektet rymmer totalt 150 hyres- och bostadsrättslägenheter med lokaler mot gatan samt mellanliggande gårdar.

Veckning som skapar dynamik och förstärker riktningar

Tomten är högt belägen mellan ett vattenstråk mot Sundbyberg och stadsdelsparken i söder. I den ursprungliga stadsplanen var tomten avsedd för sex punkthus, men för att dra nytta av tomtens topografi och skapa en sammanhängande gård valde KS att binda ihop huskropparna till tre parallella, dubbelt veckade sexvåningshus. De veckade byggnadsvolymerna skapar en tydlig rörelse som förstärker tomtens dynamik och riktningar.

Med landskapet i fokus

Husens form skapar ett sammanhängande gårdsrum, med en böljande rörelse där den bakre bergskanten kopplas ihop via ett släntande landskap ner mot gatan. Byggnaderna låter landskapet vara i fokus, vilket ger en välgörande kontrast till områdets i övrigt, med en mer sluten kvartersbebyggelse.

Kulörskiftningar och varierat fasadliv

Plankonfigurationen skapar intressanta utblickar från bostäderna och bidrar till att reducera buller från närliggande spårtrafik. För att hantera den bebyggelsens skala har husens tegelfasader kulörskiftningar, mönsterverkan i murning och fogkulör. Bostadshusen är utformade med indragna balkongnischer, glasräcken och generösa glaspartier. Uterummet gestaltas som ett till karaktären interiört rum med bra mikroklimat och vindskydd året om. Husens takvåningar har ett varierat fasadytterliv och sammanfaller ömsom med husets fasadliv och är ömsom indragen med takterrasser.