No
Border
Studio

Gestaltar framtidens urbana platser

KS startar ny studio med fokus på stadsbyggnad.

Kjellander Sjöberg grundades 1998 och är omtalade för att skapa inspirerande byggnader och platser som bidrar positivt till samhällsutvecklingen.

No Border Studio är en del av vår senaste evolution; en specialiserad fysiskt gestaltande enhet som speglar vårt stora engagemang i framtidens urbana sammanhang. Som kan syntetisera viktiga tvärdisciplinära principer inom hållbar stadsutveckling; från gator och stadsrum till hela stadsdelar.

No Border Studio brinner för att utforma sammanhängande, finmaskiga och nytänkande stadsutvecklingsprojekt som bidrar till att koppla samman, lyfta, vitalisera – och skapa städer i mänsklig skala.

 

Staden är grunden i alla våra projekt.
En plats att utforska och bygga vidare på.

Vi är allt urbant

No Border Studio är en pragmatisk och lösningsorienterad plattform med syftet att driva en bredare diskurs kring gestaltad livsmiljö för att komma åt dagens globala utmaningar i den större stadsbyggnadsskalan. Vi samlar de bästa erfarenheterna inom fysisk planering och är en katalysator för kunskapsbaserad innovation. Vår mission är att reda ut kritiska aspekter som påverkar klimat och samhälle, genom att implementera nytt tänkande och nya verktyg för lokalt förankrade, transformativa projekt, med engagemang och särskilt fokus på resilient, karaktärsfull och värdeskapande placemaking, med platsspecifikt innehåll.

Vi är allt urbant. Vårt professionella specialistkunnande omfattar stadsbyggnad, stadsbyggnadsvisioner, stadsutveckling, stadsbyggnadsprogram, strukturplaner, platsanalyser, exploateringsförslag, volymstudier, gestaltning av stadsrum, gestaltningsprinciper, strategier och gestaltning av allmän plats, utveckling av centrumstråk och stadskärnor, klimatanpassning, tillfälliga platsskapande tillägg, kulturinjektioner i det gemensamma rummet, forskningsprojekt, kunskapsbyggande, dialoger och medskapandeprocesser. Och mycket mer.

Meridian Water Masterplan 2.0 - 80 hektar, 10 000 bostäder och 6 000 arbetsplatser för London Borough of Enfield

Vi är intresserade av platser som välkomnar uttryck, uppmuntrar engagemang och har inbyggd långsiktighet

Vi utvecklar hälsosamma och inkluderande stadsdelar med människan i centrum; välkomnande och kontaktskapande platser att bo på, arbeta i och leka på. Platser med potential att inspirera, behaga och överraska – kvalitéer som bidrar till vårt vardagsliv. I våra ”urbana ekosystem” sammanfaller en rik mångfald av teman – social omsorg; möjligheter för alla; gång- och cykelvänliga gator; biodiversitet; ekosystemtjänster; gott mikroklimat; lokal karaktär; hållbar mobilitet; delning och cirkularitet; gemensamma publika värden; lokalsamhällens tillväxt; rekreation och välmående.

Ingen metod är vår metod

Varje plats är unik. Vi har en förutsättningslös attityd, där vi tillåter varje projekts specifika ingångsvärden att vägleda processen, utifrån grundläggande principer. No Border Studio arbetar holistiskt i mötet mellan flera olika kompetensområden. Det är en position där vi kan göra skillnad och förena innovation, idéer och positiva framtidsberättelser. Vi är ett samverkansbaserat team som medvetet överbryggar gränserna mellan olika roller, kompetenser och aktörer – för att på bästa sätt kombinera kunskap över uppdragstyper och skalor; både regionalt, nationellt och internationellt – utan gränser.

Samverkan är vår främsta katalysator för att driva utvecklingen framåt

No Border Studio verkar tvärsektionellt inom Kjellander Sjöberg och deltar aktivt i givande konstruktiva samverkansprocesser tillsammans med kunder, kommuner och sakägare i större team med många medverkande. Vi närmar oss uppdragen med inspiration, nyfikenhet och energi, där vi bidrar med ledarskap och kreativitet, i utformningen av nya innehåll och visionsdrivna stadsplaner som berikar vardagsupplevelsen – för alla. Vi lyssnar, samarbetar, kopplar ihop, förbättrar, reparerar, tillåter, initierar, förändrar och möjliggör hållbara stadsmiljöer.

Våra enda begränsningar är de planetära

De enda gränser vi erkänner är de planetära. Med utgångspunkten i att vara ansvarsfulla inom detta gemensamma åtagande, arbetar vi med att reducera, återanvända, göra om, bevara och anpassa – för att formulera mål och ramar kring hur vi bäst kan leva tillsammans med så lätt ekologiskt avtryck som möjligt. Alla delar av hållbarhetsbegreppet ligger till grund för våra processer. Engagemanget att hantera den pågående klimatkrisen och sociala utmaningar är centralt. Urban generositet är vår rumsliga strategi för att främja livskraftiga, levande stadsrum med social dynamik, inkludering och framåtskridande.

Vår mission är att reda ut kritiska aspekter som påverkar klimat och samhälle, genom att implementera nytt tänkande med särskilt fokus på karaktärsfull och värdeskapande placemaking, transformation och platsspecifikt innehåll.

Vi verkar tvärsektionellt och deltar aktivt i givande samverkansprocesser

No Border Studio arbetar utifrån Kjellander Sjöbergs studios i Stockholm, Malmö och London. Den leds av Angela Woda och Astrid Gabrielsson.

 

Angela Woda

Senior arkitekt SAR/MSA ARBV
Ma. Arch, Royal Melbourne Institute of Technology RMIT, Melbourne, Australien

Angela tillför strategiskt tänkande, kreativ gestaltning och ledarskap i våra främsta stadsbyggnadsprojekt. Med stor expertis och utgångspunkt i best-practice från olika utvecklingsprocesser med tvärdisciplinära samarbeten, leder hon kunskapsutveckling och innovation i aktuella frågor med den urbana miljön i fokus.

 

Astrid Gabrielsson

Arkitekt SAR/MSA ARB
MA, The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, Köpenhamn, Danmark

Med sin specialistkompetens i att tillvarata lokala narrativ och skapa nya perspektiv för framtida urbana miljöer, leder Astrid projektteam med gedigen erfarenhet av stadsbyggnad och planering, vilket skapar rika möjligheter för innovativa och transformativa urbana projekt och processer.

Stor samlad kunskap

No Border Studio har en stor samlad kunskap och erfarenhet av stadsutvecklingsprojekt i olika skalor både inom privat och offentlig sektor.