Meridian Water

Utvecklingsplanen för Meridian Water handlar om att skapa möjligheter. Genom att ta tillvara det som redan finns, syftar detta stadsförnyelseprojekt till att utforma en lokal livsmiljö med kvalitet för kommunens invånare. Platsens stora tillgångar, som också utgör en del av dess klimatmässiga utmaningar, ligger till grund för områdets framtida gestaltning. Naturreservatet Lee Valleys grönblå landskap korsar området i form av floder, kanaler och våtmarker. Meridian Water syftar till att integrera och försörja ett av Londons mest utsatta och avskurna områden med arbetstillfällen, överkomliga bostäder, utbildning, kultur, och mötesplatser; tillgängliga stadsrum och rekreativa grönytor att leka på och vistas i.

Inte en plats, utan många

Meridian Water blir inte en plats, utan många. En samling promenadvänliga mikrogrannskap länkas samman av ett grönt nätverk och en pulserande huvudgata. MW kommer att erbjuda många platser att känna sig hemma på, med tillhörighet, egen karaktär och identitet. Kommunens övergripande målbild är att skapa 10 000 nya bostäder och 4000 arbetstillfällen med ca 30% av områdets 80 hektar vikta för allmän plats.

Naturen som urban resurs och upplevelse

Meridian Water får en tydlig landskapskaraktär som utgår från Lee Valleys anslående vilda natur, med vattenvägar och rika kulturmiljöer. Ett sammankopplande och högpresterande urbant natursystem kommer att både leverera upplevelser, hälsofördelar och behagligt mikroklimat; aktivitetsbaserade och tekniska funktioner, med skydd mot översvämningar, stark vind och överhettning. Odlingsmark för matproduktion, träd, växter och aktiva tak erbjuder tillsammans olika habitat som ytterligare förstärker platsens ekosystemtjänster.

En stökig tillåtande stadsstruktur

Meridian Waters urbana gräng blir rik och stökigt tillåtande. En mångfald av platser i olika skalor och tätheter är ett sätt att uppnå visionen kring en behaglig och mänsklig miljö, öppen för tillägg och tillfälliga aktiviteter. Livliga gator kompletteras med ett finmaskigare nät av informella gårdsplaner, bakgårdar och gränder med ursprung i platsens historiska industrimiljöer. Genom att utgå från 15-minuterstadens principer skapas olika mikrogrannskap som gör vardagslivets nödvändigheter lätt tillgängliga och möjliggör en sammanhängande stadsmiljö som blir inkluderande och långsiktigt anpassningsbar.

Blå nätverk

Befintliga vattenvägar lyfts fram i strukturplanen för att skapa unika platser och upplevelser. Buffertzoner och fördröjningsstrategier är centralt för att förhindra framtida översvämningar. Kanalerna, åarna, floderna och reservoaren utvecklas och vitaliseras för att frambringa ett blått vattennätverk som är en integrerad kvalitet i Meridian Waters offentliga stadsrum.

Bredbandet är ett blandat innovationsdistrikt med mångfald

Bredbandet

Bredbandet, the Broadband, är ett innovationsdistrikt som drivs av tillfälliga aktiviteter, utveckling, produktion och hantverk. Ett pulserande stycke superblandstad med allt från co-work, startupbolag, inkubatorer, acceleratorer, verkstäder och ateljéer – till nytänkande boendeformat. En finmaskig stadsstruktur med gårdsrum och passager, robust och spännande, som skapar möjligheter för möten, samverkan och upplevelser.

15 mikrogrannskap skapar många platser att känna sig hemma på

En stadsdel, många mikrogrannskap

Gröna loopen kopplar samman ett antal levande mikrogrannskap, var och en med distinkt karaktär och identitet, baserad på respektive läge och roll inom Meridian Water. Mikrogrannskapen avgränsas av större stadsbyggnadselement som kanaler, parker och huvudstråk, och är en strategi för att skapa diversifiering och tillhörighet, med många platser att känna sig hemma på.

Gröna loopen levererar

Gröna loopen är en generös, aktiv och hälsofrämjande linjär stadsdelspark, för alla. Med ett pärlband av fickparker, lekytor, mötesplatser och offentliga bekvämligheter, sammanlänkar Gröna loopen hela Meridian Water och ger närhet till rekreation och grönska, samtidigt som den bidrar med gröna systemtjänster och främjar artrikedom. En park direkt utanför dörren.

Parkhäng direkt utanför dörren

En lokal samhällsmodell

Meridian Water är en stadsdel som syftar till att tjäna lokalsamhället, med fokus på vad som krävs för utveckling och välfärd. En urban miljö som sätter det allmänna först, med förbättrad livskvalitet och hälsa för en mångfaldig befolkning. En huvudstrategi är att skapa sysselsättning och nya arbetstillfällen; en plats som ger möjligheter till entreprenörskap för invånare med olika erfarenheter och bakgrund, och som erbjuder utbildning och möjligheter för mänsklig tillväxt. En njutbar stadsmiljö med närhet till vardagsbekvämligheter, kultur, social infrastruktur, arbete, vänner och lokala begivenheter.

Livliga gator och blandat innehåll

Mångsidiga platser och lokala destinationer

Strukturplanens vision utgår från ett vardagligt perspektiv på hur vi använder det gemensamma stadsrummet; med målet att skapa en stadsdel där livskvaliteten fördjupas över tid. Skalan är anpassad efter det mänskliga sinnet, och strävar efter att möjliggöra ett tillåtande rörelsemönster, som väcker intresse och främjar sociala kontakter; med interaktion och delaktighet i närmiljön. Genom ett finmaskigt och småskaligt anslag i utbyggnadsetapper och faser, finns en inneboende flexibilitet att anpassa utvecklingen enligt förändrade lokala behov som kan uppstå över tid. Stadsrummet erbjuder många platser, med varierad användning och karaktär; multi-funktionella, från lokala till större destinationer.

Stadsbyggnadsprocessen

Kjellander Sjöberg utsågs i november 2019 till Masterplan Spatial Lead, strukturplanearkitekt, av kommunen London Borough of Enfield och har sedan dess arbetat tillsammans med ett skräddarsytt stadsbyggnadsteam med många röster: Periscope, Mae, Useful Projects, 5th Studio, Urban Symbiotics och Jacobs Engineering. Kommunen leder Meridian Waters vision och styr utbyggnaden, vilket skall säkerställa ett minimum av 40% överkomliga hyresbostäder likväl som nya arbetsplatser och utbildningslokaler av hög kvalitet. 2019 utropade kommunen ett nödläge för klimatet, och utvecklingen av Meridian Water sker enligt en framåtsyftande miljö- och hållbarhetsstrategi för koldioxidneutralitet och tillväxt med nollutsläpp, som antogs 2020.