Paushuset

Projektets utgångspunkt är att bidra till en levande stadsmiljö i centrala Enköping. Genom att utveckla kvarteret Bagaren, det så kallade Paushuset, till en öppen och inbjudande mötesplats med låga trösklar är målet att intensifiera innerstadens publika flöden, samtidigt som Stora Torget stärks som en angelägen plats för hela staden.

Historik och stadsstruktur

Enköping etablerades tidigt som handelsstad. Under vikingatiden låg strandlinjen och den viktiga hamnen på platsen för nuvarande Stora Torget. Den tydligt läsbara rutnätsstrukturen ger innerstaden dess karaktär, med rester av äldre trästadbebyggelse. De ursprungliga kvarteren innehöll vanligtvis många olika byggnader och verksamheter, med småskaliga gårdsbildningar och passager till omgivande gator. En konceptuell organisationsmodell som nya Paushuset återupprättar.

En rumslig informell sekvens

Kvarteret är beläget mellan Stora Torget och Kammakartorget, och skapar med sin struktur en tydlig koppling till omgivande stadsrum. Bottenvåningen ses som en förlängning av torgets aktivitet, med uteserveringar, torghandel och vistelseytor. Den rumsliga sekvensen leder från torget och byggnadens nya arkad via en interiör gata, vidare till hörnet av Torggatan, stadens huvudsakliga promenadstråk.

Blandat innehåll

Det nya Paushuset innehåller en blandning av centrumverksamheter och bostäder. Gatuplanets handel, restauranger och marknad samsas med utställningsytor och arbetsplatser som fortsätter uppåt i huset. Entréer placeras runt om hela kvarteret, med uteserveringar både mot torget och en trappa upp på takterrass med utsikt över närområdet. Bostäderna är placerade högre upp i huset med takterrasser och orangerier som gemensamma gröna gårdsytor.

En flexibel struktur

Byggnadsvolymens strukturella indelning i tolv delar ger långsiktig flexibilitet för olika användningsområden och innehåll att utvecklas över tid. Det 20 000 kvm stora programmet uttrycks som en serie kuber med varierande höjd. De högsta volymerna ligger centralt placerade i kvarteret, med en lägre skala som möter omgivande bebyggelse i gaturummet.

Materialitet

Kvarterets utformning syftar till att generera en självklar social mötesplats, både i och utanför byggnaden. Med öppna bottenvåningar, många entréer, en arkad och generös fönstersättning signalerar strukturen en öppen offentlig karaktär, som märks både i arkitektur och materialitet.  Exteriöra materialval är framför allt tegel i toner som kopplar an till platsen, och en stomme i trä. Genom att i hög grad välja naturliga material, lokalt producerade och långsiktigt robusta, är målsättningen att bidra till de globala klimatmålen.