Nacka Port

KS har vunnit tävlingen om att rita ett nytt kvarter i övergången mellan Nacka och Stockholm. Platsen – kvarteret Klinten – har identifierats som lämplig för ett landmärke i en varierad men sammanhängande stadsbebyggelse, i ett kulturlandskap med inslag både av skärgård och äldre industrikaraktär.

Ett varierat och komplext sammanhang

En av projektets grundförutsättningar består av att avväga hur lokala upplevelsevärden kan skapas, samtidigt som platsen får en meningsfull och tydlig byggnad som stärker både identitet, noder och stråk samt förtydligar berättelsen om platsen i ett större sammanhang. Förslaget skapar nya kopplingar lokalt, till omgivande gator och stadsrum, och bidrar till ett positivt stadsliv med inbjudande karaktär. Projektets utgångspunkt är att foga samman och skapa nya kvalitéer i en komplex varierad stadsmiljö, i skärningen mellan två huvudsakliga trafikleder, med befintliga arbetsplatser och kommersiellt utbud i närliggande Hammarby Sjöstad och Sickla köpkvarter. Kvarterets existerande industrianvändning, med Klintens fabriksbyggnad, är en tillåtande, levande och antikvariskt intressant miljö som utgör en utgångspunkt för projektet.

Stadsbyggnadsstruktur – ett tredimensionellt kvarter

Kvarteret är uppbyggt av en lägre del ut mot trafiklederna och en samlad volym i sydväst, som uppåt delar sig i två olika höga torn. Två trappande sidor vänder sig mot söder och den planerade stadsdelsparken. De trappande sidorna innehåller gemensamma och privata terrasser med odlingsmöjligheter och grönska. Kvarteret är utformat för att ge olika intryck från olika riktningar, en tredimensionell upplevelse som inte blir statiskt från någon punkt.

En sekvens av stadsrum

Klinten skapar en sekvens av rum diagonalt genom kvarteret. Dessa torgytor är flexibla, med olika karaktär, som inbjuder till en nutida tolkning av den äldre robusta industrimiljön. Gående och cyklister kan snedda genom kvarteret på vägen till destinationer i närområdet. Runt kvarteret gestaltas upplevelserika platser som interagerar med omgivningen. Mot öst ger allén en breddad vistelsezon i förmiddagssolen för uteserveringar och butiker. I hörnet mot sydväst placeras huvudentrén till gatuplanets marknad och kommersiella ytor. Ut mot trafiklandskapet i nordväst skapas ett urbant parklandskap för utomhusaktiviteter. Söder om kvarteret anläggs en lågfartsgata för gående och cykelkultur med inslag av gröna regnträdgårdar.

Klinten – en stad i staden

Kvarteret Klinten ses som en stad i staden, en destination för boende och besökare. En mötesplats som erbjuder ett öppet innehåll under dygnets alla timmar med en programmering som är ett mikro-utsnitt av stadens innehåll i stort, med marknad, mat, cykelcafé, coworking spaces, hotell, gym och funktioner för ateljéer, verkstäder och gemensamma aktiviteter. Kvarteret är gestaltat för att skapa ett lokalt stadsliv, där man känner sig hemma och kan göra egna tillägg, använda utemiljön för boendeinitiativ, samskapande, gatuloppisar eller bara för att umgås.

En positiv framtidsvision

Kärnan i Nacka Port handlar om att skapa en positiv framtidsvision för det som vi människor och planeten behöver. Ett högt hus som är koldioxidpositivt, kretsloppsanpassat med förnyelsebara material, gott mikroklimat och gröna kvalitéer, med eko-systemtjänster och bisamhällen. Nacka Port blir en plats där man kan mötas och tillsammans skapa en inspirerande urban och hållbar livsstil.