Nacka Port

Nacka Port är idag en industrimiljö med tillverkning, grövre lagerytor och skjul. En tillåtande härlig plats för produktion och konstateljéer – okurerad och levande. Den historiska kakelfabriken spelar en prominent roll med sin identitetsskapande fasad och geometriska kulörfält. Vårt uppdrag är att skapa ett högt hus, ett landmärke som markerar övergången mellan Nacka och Stockholm. Ett kvarter som spinner vidare på industriarvet och genererar en öppen, inbjudande urban mötesplats, med inslag av både skärgård och industrikaraktär.

Aktivera ett komplext sammanhang

Kv Klinten – Nacka Port – ligger i en framväxande central del av Nacka, som i enlighet med kommunens vision utvecklas till en blandad stadsmiljö. Projektets utgångspunkt är att foga samman och skapa nya kvalitéer i ett komplext varierat sammanhang, i skärningen mellan två trafikleder, med befintliga arbetsplatser och kommersiellt utbud i närliggande Hammarby Sjöstad och Sickla köpkvarter. En av projektets grundförutsättningar består i att avväga hur lokala kvalitéer och upplevelsevärden kan skapas, samtidigt som platsen får en meningsfull och tydlig stadsbyggnad som stärker både identitet, noder och stråk. Bebyggelsen förtydligar berättelsen om platsen i ett större sammanhang och skapar nya kopplingar till omgivande stadsrum, med målsättningen att bidra till ett positivt stadsliv med inbjudande karaktär.

Tredimensionellt kvarter

Nacka Port är synligt från många punkter i ett större geografiskt område. Kvarteret är utformat för att ge olika intryck från olika riktningar och platser, en tredimensionell upplevelse som inte blir statisk. Kvarteret är uppbyggt av en lägre del ut mot trafiklederna i nordöst som ansluter mot fabriksbyggnaden Klinten. Inåt mot stadsdelsparken i sydöst placeras två torn med olika höjd sammanbundna i basen med en lägre volym som förstärker gaturummet. Två trappande sidor vänder sig mot söder och innehåller gemensamma och privata terrasser med odlingsmöjligheter och grönska. Terrasserna får en naturlig fortsättning i den lägre hörnvolymens tak, med större gemensamma vistelse- och lekytor för de boende.

En rik sekvens publika stadsrum och fickparker

Klinten skapar en sekvens av rum diagonalt genom kvarteret. Dessa torgytor är flexibla, med olika karaktär, som inbjuder till en nutida tolkning av den äldre robusta industrimiljön. Gående kan snedda genom kvarteret på vägen till destinationer i närområdet. Runt kvarteret gestaltas upplevelserika platser som interagerar med omgivningen. Mot öst ger allén en breddad plats för uteserveringar och butiker. I hörnet mot sydväst placeras huvudentrén till gatuplanets marknad och kommersiella ytor. Ut mot trafiklandskapet i nordväst skapas ett urbant parklandskap för utomhusaktiviteter. Söder om kvarteret anläggs en lågfartsgata för gående och cykelkultur med inslag av gröna regnträdgårdar.

Stadskvarteret som blir en stad i staden

Kvarteret Klinten blir en superblandad stadsupplevelse; en stad i staden, och en destination för boende och besökare. En mötesplats som erbjuder ett öppet innehåll under dygnets alla timmar med en programmering som är ett mikro-utsnitt av stadens innehåll i stort, med marknad, mat, cykelcafé, co-working, hotell, gym och ytor för ateljéer, verkstäder och gemensamma aktiviteter. Kvarteret är gestaltat för att skapa ett lokalt stadsliv, där man känner sig hemma och kan göra egna tillägg, använda utemiljön för boendeinitiativ, samskapande, gatuloppisar eller bara för att umgås.

En positiv framtidsvision

Ett högt hus utmärker sig och blir en symbol genom sin placering och höjd.
Nacka Ports berättelse handlar om att skapa en positiv framtidsvision, med ett inbjudande och tillåtande anslag, som möjliggör olika livsstilar och verksamheter. Planetens gränser har varit en utgångspunkt i visionen, med målet att skapa en så låg resurs- och klimatpåverkan som möjligt. Genom att minimera materialåtgång, kretsloppsanpassa och beräkna koldioxidutsläpp, använda förnyelsebara material i största möjliga mån har vi en hög ambition. Modellering av mikroklimat med vind, sol och dagvattenhantering har bidragit till optimering av utformningen.  Ekosystemtjänster med gröna kvalitéer kopplar samman kvarteret med ett större spridningssammanhang – och skapar njutbara vistelsekvalitéer. Nacka Port blir en plats där man kan mötas och tillsammans skapa en inspirerande urban och hållbar livsstil.