Söderhov

Söderhov

Det centrala området kring Söderstadion utvecklas till en levande stadsdel – Söderhov – som blir en del av den pågående utvecklingen av en sammanhängande stadsmiljö kring Globen, Slakthusområdet och Johanneshov. Efter en offentlig markanvisningstävling har Kjellander Sjöberg och White tillsammans med byggherrarna Wallenstam, Åke Sundvall och Castellum vunnit uppdraget att genomföra projektet. Utbyggnaden innehåller ca 800 bostäder, 10 000 kvm arbetsplatser, kommersiella lokaler, butiker, service, idrott och aktiva platser med nya gator och parkytor.

En varierande och livfull stadsmiljö med lokal, avslappnad och tillåtande prägel.

En ovanligt intensiv, lokal stadsdel

Söderhov blir en stadsdel med lokalt, bekvämt och tillbakalutat stadsliv. En stadsdel som kompletterar Globenstadens mer storskaliga eventsfunktion och kommersiella utbud. Det mer finmaskiga integrerade stadsmönstret skapar mindre platser, kortare kvarter och fler intensiva korsningspunkter för gång- och cykeltrafik. Stadsmiljön blir en blandad upplevelse med boende, kontor, idrott och ungdomsverksamhet, handel, mat och musik.

Torget, marknaden och myllrande gator

Hjärtat i Söderhov blir det nya torget, som kopplar samman stadsdelen och erbjuder en ny social mötesplats. Torget innehåller både gröna och hårdgjorda vistelseytor för olika aktiviteter, året runt. Torget ramas in av bebyggelse i olika skalor och höjder, där fokus ligger på gatuplanets programmering, med ett innehåll som stödjer urbant liv och rörelse. Lokalgatorna leder på ett informellt vis in till torget, med gränder och myllrande mönster. Mindre butiker och ”stamstället på hörnet” samsas med den nya marknaden som placeras i markplanet på ett nytt kvarter i trä som förbinder Globentorget med det inre stadsdelstorget.

Arkitektur med karaktär och meningsfull variation

Visionen för den nya bebyggelsen är att skapa kvarter och enskilda byggnader som får spegla sitt innehåll och markera tillhörighet till Söderhov. Med typologier som är platsspecifika och olika genereras en intressant varierad helhet. Varje kvarter baseras på ett eget narrativ, en berättelse som ger karaktär och intressanta upplevelser.

Integrerad stadsbebyggelse med kopplingar till omgivningen

En viktig uppgift är att öppna upp området som idag är avskuret och i mångt och mycket en isolerad enklav. Förslagets förbindelse över Nynäsvägen med en ny bro ökar flödet mot Hammarby Sjöstad, nya stråk mot Slakthusområdet och Johanneshov ger en väl integrerad stadsstruktur. Bebyggelsefronten mot Globentorget skapar en rumslig definition, samtidigt som nya gator bjuder in flanörer att sippra in i den nya stadsstrukturen.