Kulturkvarter Östersund

Östersunds kommun har tillsammans med fastighetsbolaget Diös inlett en process som utreder möjligheten att transformera Gustav III torg till en attraktiv nod med stadsmässigt blandat innehåll och nya mötesplatser. Torget som idag används för busstrafik berikas med nytt stadsbibliotek, konserthus, kulturskola, hotell, bostäder och kommersiella lokaler. Med utåtriktade verksamheter och offentliga ytor blir det nya kulturkvarteret en inbjudande samlingspunkt för hela staden, med kvalitativa stadsrum, både inomhus och utomhus, året runt, för olika åldrar.

Två principer som kombineras

KS förslag tar sin utgångspunkt i en förståelse av stadens befintliga kvalitéer. Kulturkvarterets strukturella idé är att kombinera två av stadens främsta principer: dels det informella rörelsemönster som skapas av gränder och öppna innergårdar, dels karaktären i det välbesökta huvudstråket Prästgatan, med en finmaskig fastighetsbildning och levande karaktär.

Ett kondenserat hybridkvarter med myllrande aktivitet, kultur och mötesplatser för hela staden.

Lokal förankring

Förslaget skapar en långsiktig och flexibel stadsbyggnadsstruktur, som bygger vidare på Östersunds skala, topografi och bebyggelsemönster. Kvarterets alla större och mindre platser hakar i varandra och i omgivande stråk, vilket genererar ett rörelsemönster som blir väl integrerat i sitt sammanhang. Gustav III Torg får en permeabel promenad- och cykelvänlig struktur, med genvägar, passager och en sinnrik variation av stadsrum. Förslaget bygger vidare på Östersunds siluett som trappar ned mot Storsjön. Nivåskillnader hanteras både i utomhusgränder och inomhus i den nya bebyggelsen.

En sekvens av sammanlänkade platser

Två sammankopplade platser med olika karaktär utgör kärnan i omgestaltningen av GIII Torg. Med en lågmäld skala och förutsättningar för gott mikroklimat är de nära sammanhängande med kvarterets publika ”tredje rum”; foajéytor, caféer, restauranger, hotellobby och biblioteket. Det norra torget öppnar sig mot Kyrkogatan med Kulturtrappan i soligt västerläge. Det södra torget blir tydligt definierat med ytor för uteserveringar, event och boendeinitiativ.  Centralt i skärningen mellan platserna förläggs konserthusets glasade entrétrappa.

Klustret som stadsbyggnadsprincip

Intentionen i uppdragets program är en kondenserad hybridbebyggelse med variationsrikt innehåll, som skapar en ny nod och berikar Östersunds stadsliv. De olika verksamheterna ges stora möjligheter att samverka i framtiden och komplettera varandra med ytor som kan nyttjas gemensamt på ett flexibelt sätt. Kulturbebyggelsen med konserthus, bibliotek och kulturskola kopplas samman i önskad grad. Hotellet har en möjlig interiör koppling till konserthuset vid t. ex. större evenemang.

Ett öppet välkomnande stadsbibliotek och nytt konserthus

Östersunds nya bibliotek blir en inbjudande plats för möten. Med en väl synlig entré mot det urbana stråket Kyrkogatan bjuder foajén in till en mängd olika aktiviteter. Konserthuset har en tydlig närvaro i staden, med sidoentréer från omgivande gator och huvudentré från Gustav III två torg. Foajén en trappa upp har utsikt över sitt närsammanhang och Storsjön. Konsertsalen blir en större samlingsplats med omsorgsfullt utförande och god akustik. Salen förses med inlastning av större scenografi och utrustning direkt i nivå från Rådhusgatan.