Kjellander Sjöberg grundades 1998 i Stockholm. KS är ett medelstort arkitektkontor med ett internationellt sammansatt team som leds av tre delägare: Mi Inkinen, Ola Kjellander och Stefan Sjöberg. Kontoret har allt sedan starten vunnit erkännande för sitt arbete inom samtida arkitektur och stadsbyggnad, liksom för sitt aktiva deltagande i samtidsdebatten.

För KS förmedlar varje projekt en historia om dess bärande element: liv, samhälle, rum, kultur, sammanhang, miljö

Urbana kvaliteter

KS mål är att realisera hela den potential som finns i olika platser, rum, och den byggda formen – både genom att stärka lokala förutsättningar och identitet, och genom att skapa nya kopplingar, program och rumslig organisation inom en byggnad, ett kvarter eller en hel stadsstruktur.

För KS är livskvalitet, liksom social och kulturell utveckling, i grunden beroende av den fysiska miljöns utformning, karaktär och funktionalitet. I våra lösningar vävs därför det publika rummet samman med aktivitet och mänsklig interaktion, vilket genererar tillåtande stadsmiljöer som är tåliga och långsiktigt värdefulla.

 

Innovation

Målet för KS är att uppnå nyskapande och oväntade resultat. Vår utveckling och innovation drivs framåt av nyfikenhet och analys. Förändringar i livs- och beteendemönster, arbete och fritid, klimat, demografi, teknologi integrerad i vardagen, regionala och globala krafter, med mera, är drivkrafter både till utveckling och till att se världen med nya ögon. KS står redo inför dessa möjligheter.

Hållbarhet

För KS är hållbar utveckling en konkret möjlighet och ett synsätt vi tillämpar brett: från beteendemönster och livsstil till byggnader, stadsrum och städer. Vi tror att hållbarhet kan uppnås genom att skapa synergier mellan effektiv resursanvändning, integration av natur och ekosystem, urbana sammanhang med hög kvalitet och rika sociala upplevelser.

KS har utvecklat en egen arbetsmetod – KS Workbook – för att säkerställa att hållbarhet och den arkitektoniska utformningen stärker varandra i varje enskilt uppdrag. KS metod syftar till att sprida kunskap och engagemang inom hela arbetsgruppen och göra komplexa processer mer transparenta. På så vis kan samtliga medverkande, inklusive kunder och samarbetspartners, delta i och bidra till en gemensam dialog.