Principer

KS designprocess utgår från sex grundläggande principer som vägleder och inspirerar vårt kreativa tänkande och samverkansbaserade fokus.

Resurser   Natur   Klimat   Stadsstruktur   Samhälle   Livsstil

Följande begrepp representerar huvudsakliga överväganden, som tillåter oss att navigera steg för steg i dagliga utmaningar mot verkligt hållbara och tillfredsställande lösningar.

Resurser

Materiella resurser är globalt sett både nödvändiga och ändliga. Arkitekturen har som disciplin historiskt sett förstått detta – genom begränsningar i form av lokala material och metoder. Under det senaste århundradet har dock innebörden av fysiska begränsningar försvunnit ur medvetandet. Nya modeller för resurseffektiv utformning utgår från en intelligent, systematisk och skalspecifik förvaltning av resurser.

Natur

Naturen utgör sammanhanget, levande och föränderligt, för all mänsklig aktivitet. Att förstå naturens betydelse för mänskligt välbefinnande och hur den fungerar, grundas både i vetenskaplig och kulturell kunskap. Hållbar utformning strävar efter att integrera naturen både i arkitektur och stadsmiljö, för att skapa värde och förbättra upplevelser för allt levande.

Klimat

Vädret kan växla, men vi är beroende av ett stabilt klimat för att kunna garantera säkra nivåer inom jordbruk, naturliga livsmiljöer och samhälle. Städer, byggnader och infrastruktur behöver utformas utifrån klimatstabiliserande principer, vilket är en viktig huvuduppgift inom all ingenjörskonst för samhällsskydd och säkerhet.

Stadsstruktur

Stadsväven är en unik sammanflätning av byggd form och människors vardagsliv, vilket utgör en identitetsskapande karaktär på varje urban plats. Att gestalta för dagens stadsliv innebär en varsam hantering av den fysiska miljöns olika komponenter för att uppnå en levande och rik urban väv.

Samhälle

Ett samhälle innebär att tillhandahålla välfärd för alla, inte bara för vissa – och den svenska och nordiska modellen för social utveckling är respekterad över hela världen. Arkitektur och stadsbyggnad har ett ansvar för att tillhandahålla ett fysiskt ramverk för social resiliens och blomstrande kultur, i flera dimensioner.

Livsstil

Arkitektur och stadens form påverkar vårt sätt att leva och arbeta. Att uppnå en verkligt hållbar fysisk miljö innebär att möjliggöra livsmönster som är effektiva i användandet av resurser – genom att vara tillfredsställande, attraktiva och flexibla. Att utforma stadsmiljöer för dagens och morgondagens samhällen bygger på en förståelse av teknologiska möjligheter och trender, beteendemönster och social utveckling.