Stora Sköndal

Stora Sköndal är ett institutionsområde beläget i vacker parkmiljö på 84 hektar vid Drevvikens strand i södra Stockholm. Platsen har en lång kulturhistoria, med höga natur- och kulturvärden. Verksamheten i området startades under 1890-talet och drivs av markägaren Stora Sköndal, en stiftelse som utan vinstsyfte arbetar med stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. För att kunna utveckla sin verksamhet har Stora Sköndal initierat ett programarbete tillsammans med Stockholms stad som tar ett helhetsgrepp om utveckling och undersöker möjligheten att bygga 4000-6000 nya bostäder, tillföra 1000-2000 nya arbetsplatser, allmän platsmark som parker, torg och stråk samt lokaler för vård, utbildning, kultur och handel.

Målsättning: en social stadsdel med varierat innehåll

Den gemensamma visionen för Stora Sköndal är att utveckla en varierad och upplevelserik stadsdel med höga naturvärden, biologisk mångfald och bevarad äldre kulturbebyggelse. Programmet syftar till att skapa en fysiskt och socialt inkluderande stadsmiljö med nya kopplingar där både privata och offentliga mötesplatser bidrar till aktiva och sociala stadsrum. Den kommande stadsutvecklingen föreslås förutom nya bostäder och arbetsplatser innehålla en utvecklad vård- och omsorgsverksamhet med förskolor, grundskolor och vårdboenden samt ett utbyggt campus med högskola, gymnasium och ytor för idrott och rekreation.

En integrerad stadsväv med nya kopplingar

Den föreslagna stadsbyggnadsstrukturen skapar nya kopplingar och stråk som kommer att integrera Stora Sköndal i den omgivande stadsväven. Befintliga och nya målpunkter kopplas ihop för en ökad och hållbar mobilitet. En ny huvudgata förbinder planens olika delar från norr till syd, en loop kopplar på från områdets två västliga entrégator. Ett varierat gaturum skapas med både bebyggelse, grönska och naturformationer som väggar. Områdets dramatiska topografi har tillsammans med bevarandehänsyn skapat ett följsamt och slingrande stadsbyggnadsmönster.

En ny stadsdel i samklang med natur- och kulturvärden. Varierade delområden med egen karaktär ges individuella kvarterstypologier, som vävs samman till en rik stadsmiljö.

Delområden och Sköndalskvarteret

Sköndals befintliga miljö består idag av en samling tidstypiska enklaver med egen karaktär. Förslaget bygger vidare på denna förutsättning, som får färga av sig och ligga till grund för stadsbyggnadsstrategier och ge nya typologier för både bebyggelse, kvarter och landskap. Några tydliga exempel är Kyrkbyns lägre informella bebyggelse med integrerad natur, Magnolia med entréstadsgatan och butiker i bottenplanet, och Skogsbyn med en mer permeabel trappande kvartersbildning.

Bred samverkan och tidig dialog

Genom en bred syn på samhällsbyggande, dess olika aktörer och den kollektiva processen adresserar stadsbyggnadsprogrammet olika delaspekter inom en gemensam vision. En tidig dialog genomfördes med representanter för berörda intressegrupper. Program för Stora Sköndal ställdes ut för samråd under 2017, med byggstart för områdets första etapp under 2018.

Programmet för Stora Sköndal är framtaget i samarbete mellan:
Stiftelsen Stora Sköndal, Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, Trafikkontoret i Stockholm, EBAB, Kjellander Sjöberg, Landskapslaget, Ekologigruppen, Nyréns, WSP, Iterio, Spacescape, Brandskyddslaget, ÅF, Åkerlöf Hallin Akustik.