Kolkajen

Kolkajen är en deletapp i Stockholms stads utveckling av Norra Djurgårdsstaden, där bebyggelsen möter vattenrummet i Värtan och Husarviken samt infrastrukturnoden Ropsten. Tillsammans med Urbio och Urban Minds har Kjellander Sjöberg utformat en sammanlänkad stadsdel.

Historiskt värdefullt industriarv

Kolkajens historiskt intressanta struktur med kajer, f.d. produktionslinjer och Gasverksområdet är utgångspunkt när området stegvis omvandlas till en samtida, levande och hållbar stadsdel med plats för 2000 nya bostäder, verksamheter och service. Stadsdelen utformas med kvartersbebyggelse, kvalitativa stadsrum och rekreativa publika ytor, där gång- och cykeltrafik prioriteras framför biltrafik. Byggrätterna kommer att markanvisas och byggas ut i etapper av privata aktörer i samverkan med staden.

En stadsdel som kopplar samman

En central kulturaxel kopplar samman Gasverksområdet med vattnet och den nya stadsstrukturen. Två landskapskilar länkar Hjorthagsberget ner mot stadsdelens gröna rumsligheter och stråk. Energiparken blir stadsdelens större stadsrum och en viktig mötesplats för de boende – med vattentema och generella ytor för tillfälliga aktiviteter. Kol- och Tjärkajens historiska linje markeras och utvecklas vidare genom ett urbant parkstråk – Landbården – som väver samman landsidans stadsfront med ny bebyggelse på utfylld mark i vattnet. Landbården innehåller även stadsdelens dagvattenhantering med ett funktionellt gestaltat landskap.

En arkitektonisk utgångspunkt

Den urbana strukturen utforskar olika kvarters- och bebyggelsetypologier, som kan generera en långsiktig variation, med rikt innehåll och uttryck, som blir en bas för arkitektoniska tillvägagångssätt i kommande utvecklingsetapper. Fokus ligger på att skapa platser med karaktär och identitet, som ger lokala värden för både stadsdelen och staden i sin helhet. Kolkajen blir en stadsmiljö där urbana vistelseupplevelser integreras med rekreativa värden.