Sege Park

Kjellander Sjöbergs förslag till Sege Park – It Takes a Block – vann innovationstävlingen Nordic Built Cities Challenge. Sege Park är Malmös nya skyltfönster för hållbar stadsutveckling. Här planeras ett område med 800 bostäder över en tioårsperiod. I stadsdelen kommer gemensamt nyttjande av resurser användas som medel för att skapa klimatsmarta och prisvärda bostäder och som ett sätt att höja de boendes livskvalitet i stort.

Hållbar livsstil i klimatsmart kvarter

I team med Sted, Bogl, Atkins och studenter från LTH har KS skapat en kvarterstruktur där den fysiska miljön understödjer en hållbar livsstil. Genom strategier, typologier och tekniska lösningar med syftet att inspirera och engagera, skapas incitament för ett klimatsmart vardagsliv. Utgångspunkt har varit att det är de boendes möjlighet att interagera med och engagera sig i sin omgivning som avgör områdes långsiktiga hållbarhet.

It Takes a Block

Förslaget ”It Takes a Block” utgörs av en tät kvarterstruktur bestående av olika bostadstypologier och upplåtelseformer. Delandet av resurser, tid, kunskap och omsorg återfinns genom hela kvarteret. Med en större andel delad yta än vanligt skapas värden för de boende samtidigt den privata bostadens storlek kan hållas nere.

Succesiv förädling i omvandlingsprocess

Idag består Sege Park av byggnader från 1930-talet i ett vackert park- och odlingslandskap. Att aktivt förädla områdets kvalitéer och göra dem tillgängliga för framtida boende har en central roll i förslaget, liksom möjligheten att låta den nya byggnadsstrukturen växa organiskt och förtäta området över tid. En succesiv utbyggnad med varierade boendeformer skapar rum för en stor och tät socioekonomisk variation, en stadsdel som är tillgänglig och attraktiv för många.