Woodhouse Rosendal

Woodhouse Rosendal i Uppsala är ett karaktäristisk nytt träkvarter med 158 hyresbostäder. Projektets fokus har legat på att skapa möjligheter för ett trivsamt vardagsliv genom att arbeta med de gemensamma ytorna på ett nytänkande och inbjudande sätt. Ambitionen har varit att skapa ett kvarter med grannskapskänsla som bjuder in till gemenskap och engagemang i närmiljön. Kvarteret innehåller flera flexibla ytor för sociala möten och platser som underlättar för ett effektivt samutnyttjande och byten av varor och tjänster.

Bland grönska och urbana systemtjänster

Woodhouse Rosendal ligger i den framväxande urbana stadsdelen Rosendal i södra Uppsala, nära universitetsbyggnader, Stadsskogen och Uppsalas centrum. Kvarteret ligger vid stadsdelens centrala torg längs huvudgatan Torsten Segerstedts allé. Den nya stadsdelen har, i sin helhet, ett blandat innehåll med nya torg, parker och stråk. Här ryms ca 4500 planerade bostäder, handel, kultur, bibliotek, utbildning, service, rekreation och goda kommunikationer. Centralt för utvecklingen av Woodhouse Rosendal har varit att bidra till den biologiska mångfalden och skapa en miljö med resurseffektiva lösningar som främjar ett hållbart vardagsliv.

Ekologisk boost

Projektet utgör norra halvan av ett större kvarter. Två öppningar diagonalt blir informella passager, som gynnar biotop-spridning och är en del i dagvattenhanteringen vid kraftiga regn. Bebyggelsen har ett hållbarhetsinriktat perspektiv med lågt ekologiskt fotavtryck. Woodhouse Rosendal är utformat enligt passivhusstandard med låg energiförbrukning och solceller. De gröna taken och gården med inbjudande stadsgrönska skapar en möjlighet att ta hand om dagvattnet synligt som en resurs för upplevelser, plantering och lek. Med grön mobilitet och fokus på gång- och cykeltrafik, utan parkeringsgarage inom kvarteret, finns plats för odling och stora träd inne på gården.

Mötesplatser inne och ute

Stor vikt har lagts på att skapa inbjudande och trygga platser, där man möts naturligt, stannar till en stund och kanske samtalar med en granne. Kvarteret erbjuder många gemensamma sociala ytor, både ute på gården och inne i de gemensamma lokalerna. Där finns resurser som delas och kompletterar den egna bostaden. Gården är utformad för att praktiskt användas snarare än för att bara beskådas. Efterfrågan på ett annat slags boende är stort. Med Woodhouse Rosendal möter man denna efterfrågan genom att erbjuda en utökad boendemiljö, där man utöver sin bostad har tillgång till flera aktiviteter, sammanhang och funktioner. Exempelvis en verkstad på gården, ett orangeri på taket och en plats för cykelreparation.

En variation av bostadstypologier

Kvarteret har delats in i sex trapphusblock som kommer till uttryck i projektets exteriöra volymhantering. De olika trapphusen har varierats, upprepats och spegelvänds utifrån sitt läge och väderstreck. Detta för att skapa olika boendealternativ och bra bostadskvalitéer. Med avstamp i Uppsalas historiska karaktär, där trähus och olika fasadkompositioner bidrar till intrycket av stadsmiljön, förankras Woodhouse Rosendal i platsen genom en tolkning av den större kontexten. Kvarteret bidrar med en levande variation i både skala och typologi.

Mötet med gatan

Det urbana vardagslivet och relationen till gatan har varit tydliga utgångspunkter i arbetet med kvarteret. Genom att placera en hög andel lokaler utåt stadsrummet, utformade både för kommersiella och boendegemensamma ändamål, skapas möjligheter för ett lokalt entreprenörskap och sociala möten. Bottenvåningarna har i sin tur generösa mått, en väl tilltagen rumshöjd och öppna inbjudande fasader mot trottoaren och torget. Här kan ett avslappnat och lokalt stadsliv ta fart från morgon till kväll.

En naturlig materialpalett

Det huvudsakliga materialet som har använts i projektets exteriör är trä. Ett naturligt och hållbart material med låg miljöpåverkan. Materialet blir också en sinnlig upplevelse och känns både äkta och ärligt. Olika ytbehandlingar har använts för olika kvartersvolymer; från trätjära, betsning och upphettning till obehandlat cederträ. Ytbeklädnaden skiftar mellan panel, spån och skivor.