Nya Eriksberg

Kjellander Sjöberg har tillsammans med Urbio och Urban Minds tagit fram ett barnoptimerat stadsutvecklingsförslag i en inbjuden tävling för den centralt belägna stadsdelen Eriksberg i Uppsala. Förslaget innebär att skapa en långsiktig process med syfte att generera en levande integrerad stadsdel med mångfald, grönska och livskvalitet.

Där goda livskvalitéer kan formas

I den centrala och omtyckta stadsdelen Eriksberg, planeras en renovering av Uppsalahems bestånd om 1500 hyreslägenheter samt ett föreslaget tillskott på ca 2000 nya bostäder, med kompletterande verksamheter, service och parkytor. Detta innebär en möjlighet till nytänkande och hållbar stadsutveckling där ett helhetsgrepp efterfrågas. KS föreslår en varsam utveckling i dialogform där befintliga värden fångas in, bevaras och förstärkas. Genom blandade upplåtelseformer med varierade stadsrum, bebyggelse och arkitektur från olika tider kan en rik och sammansatt stadsdel med goda livskvalitéer växa fram ur en robust struktur.

Den lekfullt barnoptimerade stadsdelen

Nya Eriksberg gestaltas utifrån att optimera barns möjligheter, där leken är ett centralt tema. Med visionen att barn ska kunna röra sig fritt i området skapas en stadsdel som är trygg för alla åldrar. Istället för separata lekplatser integreras dessa ytor i stadsrummet med lekaktiverande grönska och odling. Barnperspektivet innebär även att kvalitetskraven på lokaler för barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter är höga. Verksamheterna integreras centralt med kopplingar till stadsdelens övriga funktioner.

Eriksbergsloopen

Eriksbergsloopen blir ett sammankopplande element, en huvudgata som knyter ihop områdets separerade delar. Gångfartsgatan erbjuder en varierad upplevelse med blandade aktiviteter, men har ett genomgående arkitektoniskt formspråk och ytbehandling. Urbana möbler, planteringar och grönska ger gatan en unik karaktär och i strategiska lägen placeras torg och mötesplatser. I dessa sociala noder etableras en koncentration av händelser.

Kjellander Sjöberg arbetar på uppdrag av Uppsalahem vidare med Eriksbergs första planeringsetapp kring det centrala torget, Västertorg.