Etaget

Etaget är ett nytt infillbostadshus centralt på västra Kungsholmen i Stockholm. Byggnaden är ett karaktärsfullt tillägg med egen identitet och lokal förankring i stadsdelen och utformas med fokus på gröna vistelseytor och socio-ekologisk hållbarhet.

Ett följsamt mini-Manhattan

Med sin blandade bebyggelse har Kungsholmen under senare år utvecklats mot en sammansatt stadsdel med tillägg av kompletterande verksamheter och nya bostäder. Etaget syftar till att kombinera den befintliga miljön med ny bebyggelse som förtydligar och utvecklar stadsstrukturen vidare. Genom lokaler och verksamheter i entréplan skapas ett levande stadsrum med varierat utbud. Etagets gestaltning tar hand om gatans trappning och kombinerar omgivande bebyggelsehöjder med varierande skala. Helheten bygger på en serie kuber staplade på varandra, förskjutna i djupled. Byggnadsvolymen ger en tydlig siluett med djup som är verksam på håll och i intilliggande gaturum. En stad i staden.

Varierad arkitektur

Det arkitektoniska uttrycket har en i grunden klassisk indelning, med gatuplanets kommersiella lokaler, en huvudvolym samt indragna takvåningar. Olika materialitet blandas och ger lätthet och variation. I fasaden kombineras tre tegeltyper med ett komplement av metallskivor och balkongnischerna klädda i trä. Bostäderna är utformade likt ljusa loftlägenheter i varierande storlek.

Grönt paradis

Etaget med sitt kompakta innerstadsläge, utformas med fokus på gröna vistelseytor och socio-ekologisk hållbarhet, där samtliga ytor tas om hand och används för att skapa upplevelser och rekreation. Ett nytt tillskott är de gröna takterrasserna med både gemensamma och privata ytor för utevistelse, odling och umgänge.