Gjuteriet

Omvandlingen av Gjuteriet i Malmö, gestaltad av Kjellander Sjöberg på uppdrag av Varvsstaden, är färdigställd. Med fokus på återbruk av material visar projektet hur vi kan utveckla det redan byggda utifrån cirkulära strategier med inriktning på mötesplatser och urban aktivitet. Den karakteristiska byggnadsruinen har fått nytt liv och berättar en mångbottnad historia om hamnmiljöns olika epoker.

En del av en ny hållbar och cirkulär stadsdel

Varvsstaden är Malmös stora omvandlingsprojekt där det gamla varvet utvecklas till en ny hållbar stadsdel. Den historiska byggnaden hade stor betydelse för stadens framväxt som industristad och är ett viktigt inslag i stadsbilden. Gjuteriet har rekonstruerats genom renovering där tillförda material till stor del är cirkulära och förnyelsebara. Tillägg till befintlig stomme är i limträ och KL trä. Durkplåtar, trappor, tegel och fasadplåtar har hämtats från Varvsstadens Materialbibliotek, där varvets rivna byggnadsmaterial katalogiserats för återbruk.

Öppen social mötesplats

Gjuteriet blir en innovativ och öppen ny mötesplats, en sjudande kreativ nod i staden och en levande arbetsmiljö. Markplanet är formgivet för att, förutom en restaurang och Oatlys foajé, kunna husera en rad publika funktioner som kafé och utställningslokal. KS omvandling ger nya oväntade rumsliga upplevelser och en struktur som är långsiktigt flexibel och bevarar känslan av industrihallens imponerande robusta rum. Husets nya utformning aktiverar och tillvaratar det unika läget vid inre varvsbassängen, kajpromenaden och torrdockan. Genom att skapa nya kopplingar och lägga till utåtriktade verksamheter stöttar Gjuteriet platsens framväxande stadsliv.

En anpassningsbar flexibel byggnad som transformerats under olika epoker

Gjuteriet är en synlig och viktig byggnad i Malmö, en del av berättelsen om varvet och stadens identitet. Byggnaden uppfördes 1910 för stöpning maskindelar till varvets fartyg och broar. Byggnaden har genom åren anpassats efter nya behov och funktioner och delvis varit motbyggd mot norr, väst och öst. Dessa sidobyggnader är idag i princip rivna, men har lämnat synliga avtryck i husets fasader.

Renovering & omvandling av ett byggnadsminne

Utgångsläget för projektet var byggnadens befintliga skick, som då var en ouppvärmd ruin där taket rasat in. Öst- och västfasaderna var kraftigt fragmenterade. Renoveringsprincipen var att bevara byggnadens olika skepnader, och låta så många spår och historier som möjligt vara kvar.

Västfasadens lapptäcke

De två synliga basilikagavlarna renoverades och isolerades. Västfasaden var ett rikt kollage med rester av rivna byggnadsdelar och adderade hålltagningar i vad som länge var en interiör vägg. Anslaget är att bevara denna uttrycksfullhet med en tektonisk lösning för nytt klimatskal. De ursprungliga, igensatta tegelvalven togs upp, tegelväggen exponerades inåt. Utåt sattes en ny fasad med isolering och återbrukat tegel. De yttre fönsteröppningarna är större än murens hålltagningar för att exponera de intressanta historiska spåren, vilket ger en okonventionell komposition.

Östfasadens hängande tegelskärmar

Östfasaden var till stor del bortriven. Där sidoskeppet tidigare stod är en längsgående håltagning. Tegelrester med ett utsnitt av äldre skyltning hängde kvar upptill på byggnadens stålstomme. Detta tegel demonterades, och murades upp på nytt med kompletteringar av återvunnet tegel. Fasadens insida isolerades med nytt ytskikt av återbrukat tegel. Uttrycket med den horisontella öppningen bevarades genom fasadens längsgående glaspartier med modulär indelning som följer byggnadens stomme.

Rumslig upplevelse och industriell rationalitet

Den stora industrihallen med befintlig stålstomme och travers var förr fylld av aktivitet med människor som tillverkade fartygskomponenter. Idag fylls huset på nytt, med mötesplatser och ytor att vara kreativ och umgås på, i en miljö som uppmuntrar samverkan, informella möten och välmående. Den nya gestaltningen lägger till ytor och nya bjälklag som skapar nya rumsliga samband och överraskande perspektiv, som bevarar upplevelsen av det stora rummet, med nya taklanterniner som ersätter de ursprungliga.

Från industri till mänsklig mötesplats

I stora industrihallen ställs fristående respektive hängande träkonstruktioner in med släpp från fasad och tak, ett grepp som bevarar upplevelsen av ett sammanhängande rum. De tillförda elementen skapar en variation av platser med ytor för husets nya innehåll; möten, samvaro, kreativitet, utställningar, mat och dryck. Utformningen tillåter dagsljuset från de höga fönsteröppningarna och taklanterninerna att nå långt ner och in i den breda och djupa byggnaden.

Varvsstadens hållbarhetskompass

Projektets hållbarhetsstrategi följer Varvsstadens hållbarhetskompass, med målet att skapa en långsiktig och hälsosam arbetsplats med tre fokusområden: material, social och energi. De sociala målen omfattar att skapa ett sammanhang för kunskapsutbyte och gemenskap inom huset och i stadsdelen, med låga trösklar och många kopplingar, med visuell och fysisk kontakt internt och med näromgivningen; högskolan, kultur med flera aktiviteter.

Öppen och utåtriktad programmering

Två av de tillförda volymerna hänger i befintliga traverskranbanor vilket möjliggör ett öppet utåtriktat innehåll i entréplanet med få pelare. Mot kajen i söder ligger huvudentré, foajé, kafé och restaurang. Framtida publikt programinnehåll länkar mot dockan i norr och till torget i väster. I husets öppna mittatrium finns längsgående trappor samt två flankerande trapphus med hiss. Planlösningens har en rationell, flexibel struktur baserad på befintlig stomme som medger fyra hyresgäster per plan.

Oatlys huvudkontor

Kjellander Sjöberg har i nära samarbete med Varvsstaden och hyresgästen Oatly tagit fram en skräddarsydd arbetsmiljö som tar en utgångspunkt i företagets kultur och värderingar med hållbart fokus.

Cirkulär ekonomi med återbruk

Den materiella hållbarheten är en huvudstrategi med målet att minimera resursanvändning och klimatpåverkan genom goda materialval. Förutom att bevara byggnadsdelar utförs nya konstruktioner i huvudsak av förnyelsebart trä för att minska koldioxidförbrukning och det ekologiska fotavtrycket. Trä är även lätt vilket minskar belastning på befintlig stomme och behov av ny grundläggning. Kompletterande material kommer i hög grad från Varvsstadens materialbibliotek med återbruk av material som tillvaratagits från rivna byggnader från platsen och upcyclats; tegel, durkplåtar, trappor, stålprofiler, perforerad plåt, med mera.

“Öppet, informellt, hälsosamt, ljust och äkta.”

En dag på jobbet

Gjuteriets layout rymmer cirka 300 arbetsplatser på 4900 kvadratmeter. Förutom kafé med barista-receptionist och kantin för företagets anställda och allmänheten ryms mötesrum, orangeri, öppna loungeytor och konferenscenter, ateljé, utställningsytor, provkök och friskvård. Alla kommunikationsytor är utformade som breda gallerier som uppmuntrar informella samtal och att stanna till, slå sig ned. Tillfälliga arbetsplatser och öppna mötesrum ligger inåt mittatriet, mer permanenta platser utåt fasad. Hyresgästens önskan var att Gjuteriet upplevs som ett hus och inte delas av i separerade våningsplan. De oväntade rumsliga upplevelserna, öppenheten mellan våningarna, många trappor och smitvägar syftar till att koppla samman och skapa gemenskap och tillhörighet, med företagets många aktiviteter under ett tak.

Återbruk och cirkulära strategier

Med fokus på återbruk av material visar projektet hur vi kan utveckla det redan byggda utifrån cirkulära strategier med inriktning på mötesplatser och urban aktivitet. Den karakteristiska byggnadsruinen har fått nytt liv och berättar en mångbottnad historia om hamnmiljöns olika epoker.

Film created by: Paper Films and Ben Cope
www.paperfilms.tv