Gjuteriet

I Malmös nya hållbara stadsdel Varvsstaden transformeras Gjuteriet till en innovativ och öppen mötesplats. Den historiska byggnaden utgör grunden i vad som kommer att bli en mångsidig arbetsmiljö som omtolkar den ursprungliga industriverksamheten och skalan till en sjudande kreativ nod. Byggnaden som redan har en slående robust industrikaraktär ges med ombyggnaden nya oväntade rumsliga upplevelser och en struktur som är långsiktigt flexibel. Husets nya utformning aktiverar och tar tillvara det unika läget vid inre varvsbassängen, kajpromenaden och torrdockan. Genom att skapa nya kopplingar och lägga till utåtriktade verksamheter bidrar Gjuteriet till att stötta platsens framväxande stadsliv.

Varvsstaden - en brokig varvsmiljö med nytt stadsliv

Utgångspunkten är Varvsstadens och Malmö stads gemensamma vision där Kockums klassiska industrimark omvandlas till en ny blandad och levande stadsdel med kopplingar till innerstan och Malmö högskola. Målet är en upplevelsemässigt rik och brokig plats med nya bostäder, kontor, kultur och andra verksamheter, där industriarkitekturen får ny användning och utåtriktad roll. Nya broförbindelser, kollektivtrafikstråk och satsningar på offentliga platser, torg och gator länkar samman stadsdelen med City och skapar ett nytt härligt stadsliv.

En anpassningsbar flexibel byggnad som transformerats under olika epoker

Gjuteriet är en synlig och viktig byggnad i Malmö, en del av berättelsen om varvet och stadens identitet. Byggnaden uppfördes 1910 för stöpning maskindelar till varvets fartyg och broar. Idag är Gjuteriet en ruin som genom åren har anpassats efter nya behov och funktioner. Byggnaden har varit helt eller delvis motbyggd mot norr, väst och öst. Dessa sidobyggnader och så kallade ”knoppskott” är idag i princip rivna, men har lämnat synliga avtryck i husets fasader.

Gestaltningsprinciper för ett byggnadsminne

Gjuteriets skick idag är en intresseväckande ruin, öppen för väder och vind. Takpappen och de ursprungliga lanterninerna är avrivna. Öst- och västfasaderna är kraftigt fragmenterade. Transformationsprojektets arkitektoniska idé kan bäst sammanfattas som en tolkning av begreppet byggnadsminne, där olika epoker och hur man upplever arkitekturen idag tillåts existera parallellt.

Västfasadens lapptäcke

Västfasaden är ett rikt kollage med rester av rivna byggnadsdelar på vad som länge var en interiör vägg. Anslaget är att bevara denna uttrycksfullhet med en tektonisk lösning för nytt klimatskal. De ursprungliga, nu igensatta öppningarna tas upp, tegelväggen exponeras inåt. Utåt sätts en ny fasad med isolering och murat tegel som återvunnits från äldre Kockumsbyggnader. Öppningar som tagits upp över tid bevaras och ger tillsammans med nya fönsterpartier en okonventionell komposition.

Östfasadens hängande tegelskärmar

Östfasaden är i princip helt öppen. Där sidoskeppet tidigare stod är en längsgående håltagning. Tegelrester med ett utsnitt av äldre skyltning hänger upptill på byggnadens stålstomme. Detta tegel demonteras, och muras upp på nytt med kompletteringar av återvunnet tegel. Fasadens insida isoleras och får ett ytskikt av återbrukat tegel. Uttrycket med den horisontella öppningen bevaras genom fasadens längsgående glaspartier med modulär indelning som följer byggnadens stomme.

Rumslig signifikans och rationalitet

Gjuteriet är uppfört med en tydlig stålkonstruktion med basilikagavlar och långsidornas fack murade i maskinslaget rött tegel med dekorativa mönstermurningar i vit kalksandsten. Byggnaden representerar en rationell fabriksarkitektur som utgår från en strukturellt tydlig stomme med ljusa funktionella arbetsytor. En viktig utgångspunkt har varit att lägga till nya ytor balanserat så att den stora industrihallen alltjämt går att uppleva. Byggnadens karakteristiska element har en stark antikvarisk skyddsklass.

Från industri till mänsklig mötesplats

I stora industrihallen ställs fristående respektive hängande träkonstruktioner in med släpp från fasad och tak, ett grepp som bevarar upplevelsen av ett sammanhängande rum. De tillförda elementen skapar en variation av platser med ytor för husets nya innehåll; möten, samvaro, kreativitet, utställningar, mat och dryck. Utformningen tillåter dagsljuset från de höga fönsteröppningarna och taklanterninerna att nå långt ner och in i den breda och djupa byggnaden.

Varvsstadens hållbarhetskompass

Inom projektet finns en uttalad hållbarhetsstrategi som följer Varvsstadens hållbarhetskompass. Målet är att skapa en långsiktig och hälsosam arbetsplats med tre fokusområden för att maximera byggnadens förutsättningar ur ett hållbarhetsperspektiv: material, social och energi. De sociala målen omfattar att skapa ett sammanhang för kunskapsutbyte och gemenskap inom huset och i stadsdelen, med låga trösklar och många kopplingar, med visuell och fysisk kontakt internt och med näromgivningen; högskolan, kultur med flera aktiviteter.

En öppen och utåtriktad programmering

Två av de tillförda volymerna hängs i befintliga traverskranbanor vilket möjliggör en öppen utåtriktad programmering i entréplanet med få pelare. Mot kajen i söder placeras huvudentré, foajé, kafé och restaurang. Framtida publikt programinnehåll länkar mot dockan i norr och till torget i väster. I husets öppna mittatrium finns längsgående trappor samt två flankerande trapphus med hiss. Planlösningens har en rationell, flexibel struktur baserad på befintlig stomme som medger fyra hyresgäster per plan.

Oatlys nya huvudkontor

Kjellander Sjöberg har i nära samarbete med Varvsstaden och hyresgästen, det världskända livsmedelsföretaget Oatly, tagit fram ett skräddarsytt hus som tar en utgångspunkt i företagets värderingar och grundfilosofi kring hållbarhet. Oatlys produkter är havrebaserade och förnyelsebara, med sikte på att erbjuda nyttiga, näringsrika produkter med minimal miljöpåverkan. Värdeord som utkristalliserades i gemensamma workshops var: öppet, informellt, hälsosamt, ljust och äkta.

Cirkulär ekonomi med återbruk och upcycling

Den materiella hållbarheten är en huvudstrategi med målet att minimera resursanvändning och klimatpåverkan genom goda materialval. Förutom att bevara byggnadsdelar utförs nya konstruktioner i huvudsak av trä för att minska koldioxidförbrukning och det ekologiska fotavtrycket. Trä är även lätt vilket minskar belastning på befintlig stomme och behov av ny grundläggning. Kompletterande material kommer i hög grad från Varvsstadens materialbibliotek med återbruk av material som tillvaratagits från rivna byggnader från platsen och upcyclats; tegel, durkplåtar, trappor, stålprofiler, perforerad plåt, med mera.

“Öppet, informellt, hälsosamt, ljust och äkta.”

En dag på jobbet

Gjuteriets layout rymmer cirka 300 arbetsplatser på 4900 kvadratmeter. Förutom kafé med barista-receptionist, ”the no-milkbar”, och kantin för företagets anställda och allmänheten ryms mötesrum, orangeri, öppna loungeytor och konferenscenter, ateljé, utställningsytor, provkök och friskvård. Alla kommunikationsytor är utformade som breda gallerier som uppmuntrar informella samtal och ”korridorssnack” – att stanna till, slå sig ned. Tillfälliga arbetsplatser och öppna mötesrum ligger inåt mittatriet, mer permanenta platser utåt fasad. En viktig känsla för Oatly är att Gjuteriet upplevs som ett hus och inte delas av i separerade våningsplan. De oväntade rumsliga upplevelserna, öppenheten mellan våningarna, många trappor och smitvägar syftar till att koppla samman och skapa gemenskap och tillhörighet, med företagets många aktiviteter under ett tak. Materialval som är okonstlade och äkta – med mycket trä – skapar en koppling till råvaran i verksamhetens fokus – havre.