Faaborg

Faaborg är belägen vid havet på ön Fyn i södra Danmark och är en av landets äldsta handelsstäder. Med ett hamnområde som riskerar att översvämmas vid klimatförändring, en kulturhistoriskt värdefull stadskärna som behöver stärka kopplingen till omgivande landskap och en befolkning som minskar, står staden inför stora utmaningar. För att möta dessa och för att stadens ska vidmakthållen en stark position som attraktiv boendemiljö och turistmål anordnade Faaborg kommun tillsammans med Realdania en tävling med syfte att ta fram en vision och utvecklingsplan med strategier för staden. Tre inbjudna team genomförde tävlingen som har haft en öppen process med flera tillfällen för dialog. Kjellander Sjöberg vann tävlingen med sitt bidrag som tagits fram i samarbete med GHB Landskabsarkitekter, Mogens A. Morgen, Realise och Tyréns.

Återbruk för en framtida hållbar stadsutveckling

Förslaget är fokuserat på att förädla det som redan finns genom att stärka existerande samband och återuppliva nedlagda industrier med nytt innehåll och kvaliteter. En nedlagd fabrik blir en mötesplats där regionens matkultur lyfts fram, ett nedlagt banområde blir ett havsnära bostadsområde och ett före detta polishus blir ett bibliotek. Nya platser för hälsa och kultur skapas och för stadsdelarna längs med kustlinjen föreslås åtgärder som förhindrar översvämningar.

Faaborg i förändring

Halvön där Faaborg ligger har med tiden fyllts ut och landskapets ursprungliga karaktär har blivit otydlig. I tävlingsförslaget har landskapet bearbetats och Sundrännan blir åter en öppen kanal och staden åter en stad på en halvö. Runt Sundet med omgivande sluttningar och högland skapas vandringsleder. Kopplingen till landskapet förstärks, till havet och till slätterna. Den kopplingen blir än starkare av gestaltningen av tre nya offentliga stadsrum; Kulturparken, Bryggan och Öhavstorget. I staden tydliggörs gatustrukturen genom att nya gator förhåller sig till redan existerande och att möten mellan olika tiders strukturer bearbetas.

Vitalisering av tre fokusområden

En del av tävlingen handlade om att utveckla tre fokusområden; Slagterigrunden, Bangården och Kulturområdet. Alla med en egen tydlig karaktär. Vid Slakterigrunden, där småbåtshamn och varv ligger, föreslås en transformation av ett nedlagt slakteri. Den gamla byggnaden i tegel återanvänds och blir plats för stora evenemang, en mötesplats för regional matkultur samt ett torg. Det gamla Frölagermagasinet blir ett nytt Öhavsmuseum invid hamn- och kajpromenaden. Bangården som präglats av nedläggning av järnvägsstationen, flytt av posthus och stängning av bussarnas tvätthallar, får en ny stadsdel med bostäder. Dessa har en stark koppling till Faaborgs gamla stadskärna och till naturen; havet som de riktas mot. I Kulturområdet finns de tre betydande äldre byggnadsverken Faaborgs museum, Lundgaard Tranbergs kraftvärmeverk och Forum Faaborg. För museet föreslås en kulturpark och kraftvärmeverket, som ska läggas ned, får en ny verksamhet med Kurkultur Faaborg.

Klimatanpassning som ger en aktiverad kustlinje

Med risk för stigande havsnivåer och extrem nederbörd behöver staden i sitt utsatta läge vid havet säkra sitt hamnområde. Den medeltida stadskärnan skyddas och den del av staden som står på utfylld mark får anpassad grundläggning. Översvämningsskyddet längs med vattnet får fem olika uttryck vilka baseras på stadens olika karaktärer. Sundrännan blir en öppen kanal där vattennivån kan regleras och samtidigt återskapas landskapets ursprungliga karaktär som en halvö i det sydfynska öhavet.