Blackwall Yard

KS blev inbjudna till en tävling om den framtida utvecklingen av Blackwall Yard i Canary Wharf, London. Platsen har en rik historia, och var en plats för drömmar och framtidstro, en hamn som förband staden med fjärran städer, genom skeppsbyggande och handel, en livlig plats med sjudande och brokig verksamhet.

”En plats med en historia, med bakgrund i skeppsbyggnadsindustrin.”

Ett lokalt stadsliv

Blackwall Yard har potentialen att återigen bli en levande och inspirerande nod. I ett område som idag bitvis är svårnavigerat, saknar inbjudande mötesplatser och kopplingar, finns möjligheten att skapa en bit stad som erbjuder kvalitéer för hela närområdet; en intressant destination med autenticitet, livskvalitet och attityd. En rik miljö för lek och socialt utbyte; med lokalt präglat stadsliv, gott kaffe, handel, utbildning och boende. Som bygger vidare på Blackwall Yards historiska roll kring den kulturmärkta torrdockan med rötter i 1600-talet, där segelfartyg en gång byggdes. Bild: OS 1884-96 detalj

”Ett offentligt sammanhang; en plats som öppnar upp sig mot utsikten, en plats att vistas på och njuta av.”

En sekvens av programmerade stadsrum

Den bärande strukturen i förslaget skapar en sekvens av stadsrum vinkelrätt mot kajen med utsikt över Themsen och Millenium Dome. En serie programmerade platser på temat vatten; en flytande vattenpark, utomhusbad, grönska, vattenlek, flexibla vistelseytor och sittplatser. De öppna publika ytorna sluts till mot gatans trafik med en mindre offentlig konstpaviljong; the Factory.

”Markplanet bildar ett kontinuerligt element, ett trädäck med ilagda kontrasterande material, med grövre hantverksmässig karaktär, som bevarar känslan av robust flexibel kaj.”

En kombination av Londons klassiska typologier

De enskilda byggnaderna kombinerar fyra av London klassiska typologier, som blir tydliga rumsliga komponenter; hamnmagasinet, stadsradhuset, gatuhuset i fem våningar och tornet.

”En sekvens av platser med grönblått tema, där vattnet blir ett sammankopplande och rekreativt element.”

Med blandat innehåll

De lägre bebyggelsevolymerna närmast mark innehåller verksamheter som berikar närområdet och ger kvarteret en rik urban blandning med lokal vibb. Funktioner som både riktar sig till boende och besökare; utbildning i form av högstadieskola med gårdsmiljö i markplan; inomhusbad med gym och fitness; ett besökscenter för områdets historia; reception, restauranger, deli och kafe; närbutik och saluhall; verkstäder och makerspace.

Socialt bostadsbyggande med blandade upplåtelseformer

Uppdraget innebar att inrymma 1000 bostäder med olika upplåtelseformer på tomten. I enlighet med London stads riktlinjer blandas eget ägande med hyresbostäder i olika underformat, från marknadshyra till ”social housing”, subventionerade bostäder. Planlösningarna är flexibla för att kunna möta krav på olika lägenhetsfördelning över tid.

Ny torntypologi med gröna systemtjänster

Tornen trappar och ger med sina olika höjder en variationsrik och djup siluett som uppfattas olika från skilda platser i staden. De högsta byggnaderna är på 40 våningar, där fasadmaterial varieras utifrån en sammanhållen palett med robusta material som tål tidens tand, med lokal förankring i stadens byggnadstradition; tegel, sten och matrisgjutna betongelement. Utrymmen för teknik och ventilation distribueras vertikalt i huset. Dessa teknikvåningar nyttjas som en möjlighet för grönska, med gemensamma odlingsterrasser placerade runtom i en kranszon. Projektets volymer är optimerade för att skapa ett gott mikroklimat i markplan, där byggnadernas trappningar bidrar till att bryta starka nedåtvindar.