Little Haldens, Gomm Valley

Gomm Valley ligger på den östra kanten av High Wycombe, Buckinghamshire, i området “the Chilterns Area of Outstanding Natural Beauty”. Little Haldens är en ny utveckling med blandat innehåll inom den 57,7 hektar stora dalgången Gomm Valley; 1000 bostäder, en för- och grundskola för 200 elever, handel, omsorg och arbetsplatser samt grannskaps- och rekreationsytor som bad och gröna ekologiska områden; inom en timmes pendlingsavstånd från London.

Tre karaktärer

Little Haldens övergripande struktur är organiserad kring tre mindre byar med tydliga kopplingar till omgivningen med uppvuxen vegetation och rika ekologiska habitat, vilket ger var och en sin unika karaktär. Byarna nås via en sammanhängande gata som skråar uppför dalens branta sluttningar, med en lutning som främjar cykel och gång som främsta sätt att röra sig från de övre bostadsdelarna ned till Little Haldens torg i dalens botten.

Little Haldens bultande hjärta; den urbana byn

Kjellander Sjöberg stod för den konceptuella utvecklingen av Human + Natures vision för Little Haldens urbana by – med torget som blir den föreslagna utvecklingens fokuspunkt. I framtgandet av torgets form är kvarterstypologin central. Den erbjuder bostäderna en egen ”bakgård” med privata gemensamhetsdelar i kanten av det offentliga rummet. Gårdarna möjliggör delade tjänster och sociala mötesplatser som bl a kan innehålla odling och skötas gemensamt. Den urbana byn är den tätaste delen i områdets plan, men också den mest diversifierade till sitt innehåll, med vårdboende, för- och grundskola, co-living, ateljéer och verkstäder, återvinningscenter, områdesinformation, kommersiella ytor, mat- och dryck, hälsa- och friskvårdservice liksom en integrerad blandning av boendeformer med överkomliga billiga bostäder och öppna marknadsalternativ.

 

Byggnadstyperna kring Little Haldens torg är gestaltade som en familj, som tillsammans syftar till att erbjuda publika kvalitéer och upplevelser med adaptiva användbara platser, utformade för att vara långsiktiga och öppna för förändrade behov. Den byggda formen ger en inramning med lämplig skala för lek, umgänge och översiktlighet, men öppnar också upp sig i nyckelpunkter för utblickar och passager, vilket främjar konnektivitet mellan Gomms olika delar.

“En ny by bland uråldriga skogar och grönskande busksnår.”

Lokala material och byggnadstyper

Material med lokal förankring och karaktär har prioriterats i gestaltningen av torgrummets arkitektur, med en palett som företrädelsevis utgår från tegel och trä. Variation i rytm och indelning över fasadernas längd är verktyg som används för att aktivera och intensifiera det offentliga rummet. Med en karakteristisk välstuderad fönstersättning och variation i fasadernas djupled ökas möjligheterna till anpassning av byggnadernas användning i ett livscykelperspektiv. Fasadernas utformning medger en naturlig föränderlighet över årstiderna, som bidrar till en levande stadsmiljö.

Den gröna böljande dalen

Norr om torget planeras Little Haldens park, förslagets mest aktiva yttre miljö, som blir en entré till övriga Gomm Valley norrut. Parkens program innehåller några av grannskapets främsta offentliga anläggningar: en naturlig utomhusdamm och bad, bastu, odlingscenter, grannskapspaviljong och en byggnad för områdets skogsvaktarverksamhet. Parken rymmer även Little Haldens skolgård för utelek, odling och pedagogik.

Bättre tillsammans

“Little Haldens är mycket mer än ett bostadsområde. Det är en plats som utformats för att rymma och stötta ett aktivt lokalsamhälle, med gemenskap, samarbete och kopplingar till närområdet, med serviceutbud och faciliteter som främjar välmående och mer miljömässigt hållbara sätt att leva på som det naturliga livsstilsvalet.”

Jonathan Smales, Human + Nature.

Det krävs en by

Med kunden AVIVA och den strategiska utvecklaren Human + Nature rekryterades ett integrerat design- och planeringsteam för projektet Gomm Valley: Kjellander Sjöberg – arkitektur och stadsbyggande; Expedition – ingenjörsbyrå med fokus på vattenstrategier och hållbarhet; Mae Architects – arkitektur och stadsbyggnad; Periscope – landskapsarkitektur; Urban Movement – specialister på hållbara transporter och resande; Ecology Solutions and The Landscape Partnership liksom Chiltern Rangers som anlitades för lokal expertis kring landskapsfrågor och grön infrastruktur.

"The greenest and most elegant new place in England"

Läs mer på www.gommvalley.com