Farstarondellen

I södra Stockholm i Farsta, utvecklar Kjellander Sjöberg tillsammans med Wallin Bostad ett nytt bostadskvarter vid Magelungsvägen. Platsen med närhet till både Farsta Centrum och sjön Magelungen omvandlas från dagens trafikdominerade område till en ny levande sammanhållen stadsdel med nya boendeformer, aktiva lokaler och upplevelserika stadsmiljöer. Gestaltningen tar utgångspunkt i att förstärka platsens karaktär, med målet att knyta samman den äldre folkhemsbebyggelsen med nya naturkopplingar.

Farsta omvandlas till stadsgator och bostadskvarter

Farsta är ett av Stockholm stads aktuella utvecklingsområden med långsiktiga mål kring hållbarhet och livskvalitet. Den nya stadsstrukturen strävar efter att bryta dagens barriäreffekter och skapa mer nyanserade och trygga stadsrum i mänsklig skala, med mer liv och rörelse, samt ramar in landskapet och introducerar en serie små platsbildningar i öppningarna mellan byggnaderna.

Nytt kvarter ger liv och förtätar stadsmiljön

Det nya kvarteret bidrar till att förtäta Magelungsvägens överdimensionerad trafikyta och ett tomrum i stadsväven mellan grannskapets kontrasterande bebyggelser, de storskaliga flerbostadshusen och den småskaliga villabebyggelsen. Kvarterets trappande skala bildar en naturlig övergång från Magelungsvägens nya, urbana stråk till de lummiga villagatorna.

Projektet innehåller 73 lägenheter med stor variation för boende i olika åldrar och livssituationer, från yteffektiva smålägenheter till stora familjelägenheter i etage. Den nya bebyggelsen ramar in landskapet och en serie små platsbildningar utformas i öppningarna mellan byggnaderna.

Binda samman platsens skalor
Attraktiva boendekvalitéer
Staden i ögonhöjd
Lokala kvalitéer
Karaktär och materialitet
Förhållandet till naturen

Gestaltningsprinciper – tonalitet och detaljer

Utformning av kringliggande bebyggelse karakteriseras av en enhetlig kulör- och materialpalett i jordnära toner, vilket är utgångspunkten för gestaltning av de nya byggnaderna. Den lokala arkitekturen präglas av modernistisk reduktion i uttrycket, med sammanhållna och solida byggnadsvolymer, låga tak och återhållsamma fasader, ofta i tegel. Individuell karaktär framträder genom noggrann detaljering på gatuplan.

Gestaltning av de nya byggnaderna följer liknande principer, med särskilt fokus på entréplanet och materialval, men också riktar blicken uppåt på krönet.

Kvarteret består av tre nya byggnader – Hörnhuset och två Terrasshusen – som har en varierad skala men utgör samtidigt en tydlig helhet med gemensamma fasadmaterial och besläktad gestaltning.

Terrasshus - en ny karaktär

Terrasshusen introducerar en ny karaktär, med en hybrid av urbant och individuellt boende i staplade etagelägenheter. Dessa representerar en ny bostadstypologi i området med egna entréer från både gård och gata, alternativt via entrébalkonger, en balconata. I gaturummet bidrar de små förgårdarna med ökad närvaro, grönska och karaktär, både i utformning och som en förhöjd boendekvalitet.

Kvarterets tre nya byggnader, Hörnhuset och de två Terrasshusen, har en varierad skala men utgör samtidigt en tydlig helhet med gemensamma fasadmaterial och besläktad gestaltning.