Bergsvåg

Bergsvåg är format kring en vision om publika småskaliga rum, inplacerade i samspel med naturen, där byggnadsvolymerna stärker befintlig topografi och parkstruktur samt skapar informella kopplingar och stråk. Projektet innehåller två nya svängda byggnader med bostäder, en öppen parklek och en förskola med fyra avdelningar.

Med topografin och naturen som bas

Platsen är en avsats i landskapet, det f.d. stenbrottet Abessinien, med berg och stora uppvuxna träd, där den nya bebyggelsen följer den branta topografin längs med berget. Volymernas trappande form i sektion skapar en kontinuerlig rörelse, där upplevelsen av rummet och utsikten skiftar, fram till ett crescendo i form av parkleken med utsikt västerut över bergskanten. Bostäderna har utblickar över parkmiljön, med ödmjuk karaktär, utan att göra intrång.

Publika informella stråk som kopplar samman

Projektet kopplar samman Hjorthagens äldre funkisbebyggelse i nordväst med den framväxande utvecklingsstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Mellan de radierande byggnadsvolymerna skapas en offentlig passage och ett böljande gårdsrum som är tänkt att kunna användas av både förskolebarn och de boende gemensamt. Kvarteret ger nya informella kopplingar till intilliggande stråk och parkrum – Hjorthagsparken och de stora karaktärskapande gasklockorna på höjden.

Naturnära material och förankring i landskapet

Bebyggelsen är planerad att utföras i trä och sten med sedumtak och får därmed en naturnära förankring i form och materialitet. Husens planformer – ett C och ett S – byggs upp av kilformade bostadsenheter.