Shop Talk 02: Den tillåtande gatan

Gatan är det kanske viktigaste offentliga rummet i staden, den förbinder oss direkt med andra, tar oss till olika platser, och är en plats att mötas och vistas på, att njuta av och promenera i.

Samtalet tar sin utgångspunkt i gatans möjligheter som vistelsemiljö, en offentlig inbjudande plats för alla. Där människor med olika bakgrund, ålder och livsstil kan mötas, samsas och i någon form dela värdegrund och skapa ett samhälle.

Vi vill gärna bejaka blandstadens fördelar, där bebyggelse och stadsrum kan användas för olika verksamheter och aktiviteter, där man kan göra olika saker och upplåta mark för olika ändamål över tid. Gatans utformning berör de allra flesta områden i stadens utveckling; mobilitet, grönstruktur och landskap, trygghet, fastighetsekonomi, näringsliv, boendemiljöer – och är tätt sammankopplad med all form av hållbarhetsdiskussion.

 

Gäster:
Nina Vogel, SLU Alnarp
Hannah Vadman, ÅF Sverige
Jenny Grettve
Evelina Stjernfeldt, Malmöstad
Jonas Michanek, Newagency
Christian Wilke, Brunnshög

 

Tid och plats:
29 maj 2019, 8:00 – 9:00
Engelbrektsgatan 7
211 33 Malmö