Shop Talk

Shop Talk är ett informellt samtal mellan olika aktörer som deltar i planeringen och utvecklingen av staden, som på olika sätt bidrar till att skapa nya kvalitéer och berättelser. Ett reflekterande samtal som syftar till att bygga kunskap, inspirera, skapa dialog, möten och utbyte av erfarenheter. Anspråkslöst, utan mikrofon, referat, publik eller förberedelser.

Shop Talk 11: Cirkularitet och ombyggnad #2

Återbruk av det redan byggda

Ett öppet samtal kring ombyggnad & transformation av det redan byggda; av kulturmiljöer & byggnader, mer eller mindre bevarandevärda, ur ett cirkulärt hållbarhetsperspektiv.

Vilka värden och identitetsfördelar kan de bidra med? I vilket tidsperspektiv? Vilka utmaningar och möjligheter möter vi ”i verkligheten”?

Denna Shop Talk är en del av en serie samtal kring cirkulära strategier och transformation.

 

Läs mer

Shop Talk 10: Cirkularitet och ombyggnad

Återbruk av det redan byggda

Ett öppet samtal kring ombyggnad & transformation av det redan byggda; av kulturmiljöer & byggnader, mer eller mindre bevarandevärda, ur ett cirkulärt hållbarhetsperspektiv.

Vilka värden och identitetsfördelar kan de bidra med? I vilket tidsperspektiv? Vilka utmaningar och möjligheter möter vi ”i verkligheten”?

Denna Shop Talk är en del av en serie samtal kring cirkulära strategier och transformation.

 

Läs mer

Shop Talk 09: Vad tillför vi den redan byggda miljön?

Rosengård: behov, förvaltning och estetik

Hur förvaltar vi redan byggda stadsmiljöer på bästa sätt? Hur identifierar vi de boendes behov? Hur kan vi lägga till nya kvalitéer och verksamheter, med goda föresatser utan att förvanska eller ta bort det som fungerar och är bra? Är perspektivet antikvariskt eller utvecklingsinriktat? Ställer vi samma krav på livskvalitet, hållbarhet, utformning och allas möjligheter i hela staden? Hur förhåller vi oss och till platsens befintliga karaktär och estetetik?

 

Läs mer

Shop Talk 08: Utveckla staden med barn och ungdomar

Involvera och lyssna på fler röster i stadsbyggnadsprocessen

Hur skapar vi processer för utveckling av aktiva, hälsosamma stadsmiljöer som skapar bättre förutsättningar och möjligheter för barn och unga? Barn är experter på sin närmiljö och kan delta i dialog, utformning och förvaltning av sin livsmiljö. Hur kan deras delaktighet resultera i konkret förändring? Där platser utformas för flickor och unga kvinnor, inte bara för pojkar och unga män? Hur motverkar man begränsande fysiska miljöer, där yngres rörelsemönster gradvis krymper?

 

Läs mer

Shop Talk 07: Ägandeskap av stadsrummet

Skapa tillåtande levande stadsrum – öppet för alla

Hur möjliggör vi för gemenskap och samnyttjande av stadens platser och rum?
Vem bestämmer vad får man göra i stadsrummet? Vad kan vi göra för att få ett mer tillåtande levande stadsrum som är öppet för initiativ, där fler känner sig hemma? Ett gemensamt åtagande med många aktörer – hur skapar vi konstruktiva positiva processer?

 

Läs mer

Shop Talk 06: Återbruk och transformation

Cirkulära strategier, kreativa stadsmiljöer & innovation

Ett samtal kring temat återbruk och transformation av det redan byggda – både ur ett planetärt hållbarhetsperspektiv, och vad cirkularitet kan bidra med till utvecklingen av stadsmiljöer och platser,  kreativa stadsdelar med sociala möjligheter.

 

Läs mer

Shop Talk 05: Framtidens urbana arbetsplatser

Lokal tillväxt, innovation och möjligheter

Möjligheterna med framtidens stadsmiljöer är många. Att bygga förutsättningar för blandade aktiviteter och rörelser präglade av gemenskap är en av dem. En annan är innovationskluster och arbetsplatsdistrikt för nya ekonomiska modeller. Hur kan en stadsdel formas för att gynna långsiktiga och varierade verksamhetsetableringar? Och vilket blir programinnehållet för innovativa, urbana strukturer där olika samhällskrafter samverkar?

 

Läs mer

Shop Talk 04: Det tillfälliga

Hur kan vi bättre ta tillvara på stadens oanvända platser?

Sådana oanvända och underutnyttjade platser, tillfälliga platshållare, benämns ofta med den engelska termen ”meanwhile” eftersom de är interimslösningar, olika sätt att återuppliva platser i väntan på mer långsiktiga utvecklingsplaner eller byggnation.

Hur kan tillfälliga projekt på ett intelligent sätt integreras i stadsbyggandet? Och vara drivande för att generera publika värden och upplevelser? Med ökade möjligheter för både kultur, ekonomi och arbetsmarknad? Kan ett strategiskt tillvägagångssätt för det tillfälliga säkerställa att stadsutveckling och byggprojekt blir mindre utsatta för ”oförutsägbara gamechangers” (som Covid-19) och istället har potential att skapa innovation och samhällsengagemang?

 

Läs mer

Shop Talk 03: Media och arkitektur

Media och journalistik har en viktig roll i samhällsdiskussionen kring arkitektur och gestaltad livsmiljö. Kanske är media idag en medskapare, tillsammans med samhällsbyggnadssektorns övriga aktörer.

Genom att sätta stadsmiljöer och byggnader i ett perspektiv – historiskt, kulturellt och internationellt – kan media bidra till en fördjupad och nyanserad diskussion om vad den byggda miljön faktiskt ska eller kan göra och vilka förväntningar, drömmar och grundläggande krav vi kan ställa som medborgare, brukare, byggherrar, planerare eller politiker.

 

Läs mer

Shop Talk 02: Den tillåtande gatan

Gatan är det kanske viktigaste offentliga rummet i staden, den förbinder oss direkt med andra, tar oss till olika platser, och är en plats att mötas och vistas på, att njuta av och promenera i.

Samtalet tar sin utgångspunkt i gatans möjligheter som vistelsemiljö, en offentlig inbjudande plats för alla. Där människor med olika bakgrund, ålder och livsstil kan mötas, samsas och i någon form dela värdegrund och skapa ett samhälle.

 

Läs mer

Shop Talk 01: Konst i staden

På vilket sätt kan konsten bidra till utveckling och revitalisering, skapa gemenskap, höja livskvaliteten, öppna våra sinnen och påverka hur vi upplever staden? Har konstnärer blivit en ny sorts urbana curatorer, som har kunskap och kapacitet att skapa processer för medborgardialog, kreativa gemenskaper och placemaking där konsten spelar en nyckelroll?  Vi tror verkligen det och ser fram emot nya spännande samarbeten och processer.

 

Läs mer