Think Tank

Think Tank är en serie informella, icke-vinstdrivande, samtal som arrangeras av Kjellander Sjöberg med syftet att skapa engagemang och debatt kring stadsbyggnad och arkitektur på ett fördjupat plan. Vi fokuserar på processer som formar och driver arkitekturen framåt och på frågor som utvecklar vår fysiska miljö och det offentliga rummet. Aktuella teman som vidrörts är nya tillfälliga stadsplaneringsstrategier; livskvalitet, resurser & hållbarhet; natur i urbana landskap och svensk arkitekturkultur.

Think Tank-evenemang är kostnadsfria och öppna för allmänheten. Deltagare och publik består av engagerade individer och en bred sammansättning av kollegor, planerare, kunder, mfl. intressenter.

Think Tank 025

Bättre grannskap och samhällen

Vad innebär god stadsbyggnad och framtidens städer för oss?

Det finns ett stort intresse för det skandinaviska stadsbyggandet just nu, både här hemma och utomlands. De senaste åren har de nordiska städernas gestaltade utveckling och planering fått ett rejält genomslag, med sitt tydliga fokus på det gemensamma allmännas kvalitet, omsorg, grönska och hållbarhet. Med ökande efterfrågan generellt för dessa idéer; vad är det i sättet att ta sig an den fysiska miljön som fått ökat inflytande och vunnit internationellt erkännande?

Till denna Think Tank välkomnar vi kreativa ledare inom stads- och samhällsutvecklingen som drivs av ett engagemang för att förbättra städer och urbana kvalitéer för dess invånare – både i dagens byggda miljöer och med visioner för framtidens städer. Vi är glada att kunna samla en inspirerande panel med brett perspektiv, med svensk och internationell erfarenhet.

Läs mer

Think Tank 024

Rosengård – en stadsdel för alla

Lokala initiativ, gemenskap, lärande, kultur och entreprenörskap

Detta samtal är en del av Malmö in the Making under september 2023.

Hur skapar vi en stadsdel för alla? Med fokus på Rosengård bjuder vi in till ett öppet samtal om möjligheter; för lokala initiativ, ökad gemenskap, lärande, kultur och entreprenörskap.

Läs mer

Think Tank 023

Gjuteriet: omvandling av industriarv – cirkulära strategier, återbruk & innovation

Utifrån exemplet Gjuteriet i Varvsstaden i Malmö vill vi diskutera hur vi kan nå de globala målen med minskad resursanvändning och klimatpåverkan i byggnadsprocesser.

Hur fokus på hållbara strategier och gemensamma mål tidigt i processen är grundläggande för denna omställning och det byggda resultatet – arkitekturen. Med ett samtal kring återbruk och potentialen i att se det redan byggda som en viktig tillgång, både ur ett materiellt resursperspektiv, liksom ur ett vidare historiskt-kulturellt allmänintresse i den växande staden. Think Tankens ambition är att på plats belysa frågeställningen genom de inbjudna aktörernas olika erfarenheter; Malmö Stad, byggherren Varvsstaden, Lunds Tekniska Högskola, hyresgästen Oatly och arkitekten Kjellander Sjöberg.

Läs mer

Think Tank 022

En reflektiv praxis & process – gestaltning av inkluderande stadsmiljöer

Hur utformar vi framtidens processer för gestaltningen av gemensamma fysiska livsmiljöer? En reflektiv och lyhörd arkitekturpraktik måste svara mot aktuella utmaningar och utforska nya områden. Vad är arkitektens roll i dagens föränderliga sociala och planetära sammanhang? Till denna Think Tank har vi bjudit in några av Paris framträdande arkitekter för att ta del av grundläggande aspekter i deras respektive verksamhet; processer, kultur och metoder. Deras tänkande.

Läs mer

Think Tank 021

Proximity: Nearness, scale & community

Hur genereras upplevelsen av samhörighet i samhällsbyggandet? Kan en lokal tillhörighet och identitet ha en positiv inverkan på hur vi använder stadsrummet? Med avstamp i KS utställning ’Grupperingar’, belyser Think Tank 021 ämnet Proximitet genom närhet, skala och community. Är upplevelsen av ”vi” -känsla baserad på geografisk närhet eller uppfattad kulturell och värderingsmässig gemenskap?

Läs mer

Think Tank 020

Urban regeneration; climate and local opportunities.

Shaping 15-minute neighbourhoods
London – Paris – Stockholm

Presentation of the Meridian Water example, a masterplan scheme for the London Borough of Enfield by Kjellander Sjöberg as well as presentations of French examples followed by a panel discussion together with the audience.

This Think Tank, taking place at the Institut Suédois in Paris, will focus on urban regeneration and will discuss climate adaptation and shaping local opportunities within larger metropolitan areas.

Läs mer

Think Tank 019

Klimataktivism – ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Vilka verktyg och medel har vi för att bekämpa de stora klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald som är de största utmaningarna i vår tid?

Vad kan vi göra här och nu?

På denna Think Tank lyfter vi fram och diskuterar några av de initiativ och goda exempel som finns i Malmö, nationellt och internationellt.

 

Läs mer

Think Tank 018

Stadens hållbara mötesplatser – samarbete, innehåll, delaktighet?

Vilka förutsättningar och möjligheter finns för att skapa sociala, öppna mötesplatser i staden, som är inkluderande och inbjudande? Ur ett kommersiellt, samhälleligt och medborgarperspektiv, där rekreativa grönytor, samtal och kultur får plats? Vilka nya samarbeten krävs, vilket blandat innehåll behöver skapas, hur planerar och kurerar vi attraktiva stadsmiljöer, vilka deltar i diskussionen? Var sker den? Hur tillåter vi stadslivet att hända och förändras över tid?

 

Denna Think Tank, som hålls i Almedalen, samlar en bred panel med intressanta gäster, aktiva inom stadsutveckling, i ett gott samtal, som kan generera nya insikter, kunskap och en givande diskussion.

 

Läs mer

Think Tank 017

Commoning Kits – urban gemenskap, mötesplatser & delning

Vad skapar identitet, lokalt engagemang och tillhörighet i en stadsdel?
I takt med att nya bostäder planeras och byggs i Sveriges kommuner växer insikten om att många komponenter och synsätt saknas för att kunna erbjuda en komplett livskraftig stad med en intressant blandning, demokratiska stadsrum och sociala möjligheter – där platser för möten, kultur, rekreation, spontanitet och näring ges utrymme.

Denna Think Tank undersöker hur nya former för samnyttjande, urbana gemenskaper och delningsekonomi kan skapas i befintliga stadsdelar och i utvecklingsområden.

Läs mer

Think Tank 016

Mode möter arkitektur – hur tar vi plats i staden?

Denna Think Tank handlar om förhållningsättet till vår omgivning och natuliga miljö – staden – genom mode och arkitektur. Båda praktikerna har traditionellt arbetat med funktion, struktur, material och gestaltning. Hur förhåller de sig till innovation, hållbarhet, integration och jämlikhet idag?

Läs mer

Think Tank 015

Poesi i trä – massivt byggande och inspiration i trä

Vår nästa Think Tank undersöker hur trä och massivträteknik kan innebära en möjlighet att uppnå materiell hållbarhet i den byggda miljön och i våra städers urbana sammanhang.

Läs mer

Think Tank 014

The Forests of Venice – urbanity, forests, wood and climate

 

This Think Tank explores themes of the exhibition The Forests of Venice; how the creation of architecture and cities in wood may be in better balance with nature and limited resources in order to meet global climate changes.

Läs mer

Think Tank 013

Co-creation – a more democratic way of designing

 

Hur kan arkitektur och stadsbyggande bli mer demokratiska? KS nästa Think Tank undersöker hur olika dialog- och samarbetsprocesser kan se ut idag. Co-creation pekar på nya möjligheter att dela information och facilitera processer med hög komplexitet.

Läs mer

Think Tank 012

Participation – architecture that makes a difference

 

Hur kan arkitektur göra skillnad? KS nästa Think Tank handlar om vikten av engagemang och deltagande. Diskussionen fokuserar på arkitekturens möjligheter att förbättra villkor och utveckla lösningar för samhällen och människor i nöd.

Läs mer

Think Tank 011

Det nya stadslivet – bättre principer, bättre stad

 

Vilket stadsliv ska vi ge utrymme för när vi planerar stadsdelar och förbättrar våra befintliga miljöer? Vad ska få plats i stadens gemensamma rum, vem kan delta och hur? Denna Think Tank i Almedalen handlar om stadens ytor som en gemensam resurs – om mellanrum och innehåll.

Läs mer

Think Tank 010

The Street – a functional & social connector

 

This Think Tank takes it back to the street. The function and new potential for the street is drawing an increasing amount of interest in the contemporary architectural discourse and urban design practice. With the street being the main public space where urban life unfolds, we would like to investigate the current state of the art.

Läs mer

Think Tank 009

Urban Space Upcycled – temporary & permanent

 

This Think Tank edition focused on the theme of upgraded public space and temporary new qualitative usage of urban space, with examples from New York, Berlin, Paris, Stockholm and more.

Läs mer

Think Tank 008

Martin Johnsson – architect as artist, artist as architect

Läs mer

Think Tank 007

Arkitekturdialog – svensk arkitektkultur?

En svensk arkitekturkultur? Finns det en svensk arkitekturkultur? Är det en angelägen och relevant fråga? I jämförelse med rika arkitekturregioner som exempelvis Voraalberg, Porto, Schweiz och Holland är det svenska arkitekturresultatet ej lika omtalat. En regions arkitekturklimat och byggda resultat speglar vilken roll den byggda miljön intar i samhället och dess självbild.

Läs mer

Think Tank 006

Green + K + S – towards a sustainable future

Läs mer

Think Tank 005

Årsta kyrka – concentration and devotion

Läs mer

Think Tank 004

Owe Swanson – it is in friction values occur

Läs mer

Think Tank 003

Urbio – city planning through green eyes

Mattias Gustafsson, ägare och VD på Urbio, om hållbart stadsbyggande genom landskapsarkitektur.

Läs mer

Think Tank 002

Romans Park – concept to project

Läs mer

Think Tank 001

Urban Minds – birth of a new office

Think Tank startades som ett internt och informellt forum som ger utrymme för idéer och samarbeten inom det vidgade området design.

Läs mer