Shopfront Gallery

KS Shop är vår butik, verkstad och publika mötesplats i centrala Malmö, med skyltfönster mot gatan och stadslivet utanför. Den flexibla hörnlokalen ger oss möjligheter att bjuda in allmänheten och kollegor till samtal, utställningar och workshops kring arkitektur, stadsbyggnad och samhällsutveckling. En plats för samtal, nya tankar, kreativitet och prototypande.

Kom och ta del av våra utställningar och etablerade co-creation format; Think Tanks, Shop Talks och Work Shops, slå dig ner på bänken utanför, iaktta folk som passerar, inled en spontan dialog eller bara njut av en kopp kaffe.

Adress:
Engelbrektsgatan 7
211 33 Malmö

KS Shop 08: Omvandling av industriarv

En fotoutställning om cirkulärt återbruk som presenterar den nyligen färdigställda omvandingen av Gjuteriet i Malmö för Varvsstaden genom fotografier av Rasmus Hjortshøj.

Med fokus på återbruk av material visar projektet hur vi kan utveckla det redan byggda utifrån cirkulära strategier med inriktning på mötesplatser och urban aktivitet. Den karakteristiska byggnadsruinen har fått nytt liv och berättar en mångbottnad historia om hamnmiljöns olika epoker.

Utgångsläget för projektet var byggnadens befintliga skick, som då var en ouppvärmd ruin där taket rasat in. Renoveringsprincipen var att bevara byggnadens olika skepnader, och låta så många spår och historier som möjligt vara kvar.

Läs mer

KS Shop 07: Det taktila och poetiska

Vi välkomnar konstnären Anna Hillbom till KS Shop. Med en serie utställda skulpturer och teckningar i skyltfönstret bjuder vi in till en offentlig utställning i centrala Malmö, som blir en del av gaturummet.

Med taktila och poetiska medel skapar Anna Hillbom en länk mellan det arkaiska och det upplevelsemässiga, det hudnära mänskliga. Genom att upprepa ursprungliga former, genom en intrikat lyhörd process, uppstår både skörhet och tyngd, med uttrycksmedel som ligger nära arkitekturens essens. Med en tydlig materialitet i gips, trä, lera och mässing lyfts materialens inneboende kvalitet fram, och får bestämma utgången. En möjlig poesi uppstår i former som talar om det viktiga i det bekanta, vardagliga.

Läs mer

KS Shop 06: Floor Plans

Vi har samlat 32 planlösningar från olika platser, tider och processer som teamet på Kjellander Sjöberg har arbetat med genom åren. Med utställningen vill vi belysa hur planlösningen kan vara ett verktyg. Hur vi ett rum i taget gestaltar arkitektoniska lösningar för möten mellan människor. Vi närmar oss denna viktiga process genom att ställa oss ett antal avgörande frågor kring flexibilitet, kontext, inkludering och resursanvändning. En planlösning är en karta, ett försök till ordning och organisation av exteriöra och interiöra rumsliga sekvenser. Lika mycket en instruktion som en beskrivning. Med hopp om livskraftiga och långsiktigt levande samhällen för alla.

Läs mer

KS Shop 05: Transformation av ett byggnadsminne

Hur kan en kulturhistorisk byggnad omvandlas och få nytt liv?

Transformationen av Gjuteriet är ett pågående projekt på KS som genomförs på uppdrag av Varvsstaden AB. Byggnaden uppfördes runt 1910 för stöpning av maskindelar till Kockums fartyg och broar och är idag ett av Malmös viktigaste historiska byggnadsminnen. Omvandlingen av den öppnar upp för frågeställningar om hur vi hanterar våra kulturhistoriska industribyggnader och hur vi balanserar mellan att bevara och att anpassa till vår tid med andra behov och förutsättningar. Och hur återbruk av det befintliga byggnadsbeståndet kan vara en del av en mer hållbar arkitektur med minskad klimatpåverkan.

Läs mer

KS Shop 04: Skånes Glömda Rum

Utställningen belyser det industriella arvet som en berättelse om stadens utveckling och produktionens betydelse. Det som finns kvar idag i form av genuina och inspirerande miljöer är en tillgång som kan användas på många sätt, i nya sammanhang. Projekt som innehåller bevarande och utveckling ger möjligheter till djupare förankring i platsen, där inspirerande upplevelser och förutsättningar för lokala ekonomier, arbetsplatser och samlingspunkter kan skapas. Genom återbruk och transformation kan globala hållbarhetsmål uppnås, genom ett mer resursmedvetet förhållningssätt, med sociala möjligheter.

Utställningen är producerad av Kjellander Sjöberg med material från Carl Bergendorffs nya bok Skånes gömda rum.

Läs mer

KS Shop 03: Faaborg

Med ett hamnområde som riskerar att översvämmas på grund av klimatförändringar, en kulturhistoriskt värdefull stadskärna som behöver stärka kopplingarna till omgivande landskap och en befolkning som minskar, står staden Faaborg i södra Danmark inför stora utmaningar. För att möta dessa och för att stadens ska kunna behålla en stark position som attraktiv boendemiljö och turistmål anordnade Faaborg kommun tillsammans med Realdania en tävling med syfte att ta fram en vision och utvecklingsplan med framtidsstrategier för staden. Tre inbjudna team genomförde tävlingen, som innebar en öppen intensiv dialogprocess.

Kjellander Sjöberg vann tävlingen med sitt bidrag ”vi dyrker Faaborg” som tagits fram i samarbete med det danska landskapsarkitektkontoret LYTT Architecture, samt Mogens A. Morgen, Realise och Tyréns.

Läs mer

KS Shop 02: Magnolia restaurang

En levande mötesplats i Stora Sköndal; innovativt arbete med trä  som ett tidlöst och förnyelsebart material.

Läs mer

KS Shop 01: Personality Villas

En utställning av Jenny Grettve.

Läs mer