Shop Talk 03: Media och arkitektur

Media och journalistik har en viktig roll i samhällsdiskussionen kring arkitektur och gestaltad livsmiljö. Kanske är media idag en medskapare, tillsammans med samhällsbyggnadssektorns övriga aktörer.

Med möjligheter att lyfta fram och granska vilka kvalitéer som uppnås, vilka prioriteringar som gjorts, vilka samhälleliga grundvärderingar, behov mm som kommer till uttryck, kan journalistiken både agera opinionsbildare, kunskapsbyggare och vara en pådrivande kraft i samhällsutvecklingen.

Genom att sätta stadsmiljöer och byggnader i ett perspektiv – historiskt, kulturellt och internationellt – kan media bidra till en fördjupad och nyanserad diskussion om vad den byggda miljön faktiskt ska eller kan göra och vilka förväntningar, drömmar och grundläggande krav vi kan ställa som medborgare, brukare, byggherrar, planerare eller politiker.

Om god arkitektur och stadsbyggnad, långsiktigt hållbar, är viktig för samhället, hur kan journalistiken och kritiken öka förståelsen för vilka processer och förutsättningar som skapar dem? Fördjupa diskussionen om vilka konflikter, ekonomiska ramar eller vilken samsyn som krävs för att det byggda skall uppfylla våra behov – på skönhet, funktion eller tillhörighet?

Hur kan det goda offentliga samtalet leda fram till ökad förståelse inte minst från allmänheten, ge verktyg och möjligheter att kunna ta ställning, föra resonera kring tillskott i närmiljön, påverka utvecklingen, bidra till förbättringar av livskvalitet i grannskap, stadsdelar och städer?

 

Gäster:
Gunilla Kronvall, Sveriges Arkitekter Skåne
Ingemar Gråham, Malmö stad
Katarina Rundgren, Testbedstudios
Cecilia Johanson Wihlborg, Wihlborgs
Susanna Dzamic, Sveriges Radio
Jonas Gillberg, Sydsvenska Dagbladet
Andreas Schönström, Malmö kommun
Jonas Michanek, Malmö stad

 

Tid och plats:
22 augusti 2019, 8:00 – 9:00
Engelbrektsgatan 7
211 33 Malmö