Torshamn, Kista äng

I ett strategiskt hörn av den större omvandlingen av Kistas stadskärna har Kjellander Sjöberg, i nära samarbete med SKB, format ett nytt bostadskvarter med rikt och varierat innehåll. Kvarteret markerar den nya stadsdelen Kista Ängs möte med Kistas befintliga bebyggelse, i korsningen av huvudstråken Borgarfjordsgatan och Torshamnsgatan, tydligt förankrat genom en robust och reslig skala.

En aktiverande och inbjudande entré till Kista

Kv Torshamn möter den urbant livliga gatumiljön med ett aktivt och inbjudande entréplan. Här finns förberett för restauranger, butiker, lokaler och cykelpool som i öppen relation till gaturummets fotgängare kompletteras av generösa entrépartier. Kvarteret vänder en småskalig bebyggelse mot stadsdelens inre där en lägre byggnad med karaktär av stadsradhus ger en lokal intensitet, med egna entréer via halvtrappa och ett alltigenom nedtonat möte med Kistaängsgatans rytm och lägre takt.

En mötesplats inne i kvarteret

I fastighetens nordvästra hörn bereds genom indrag av den lägre bebyggelsen plats för ett litet kvarterstorg med en hörnlokal, i den punkt där gården öppnas upp och kvarterets inre tillåts spilla ut i stadsrummet. Torgytan kompletteras med sittmöjligheter mot den soliga sydvästgaveln, och markerar början på en diagonal passage som sträcker sig genom gården och mynnar i en gemensam mötesplats för de boende. Här finns kvarterets områdeskontor samt ett aktivitetsutbud i form av trädgårdsrum, relax, kvarterslokal, hobbyrum och gemensam tvättstuga.

Gestaltning med dynamik och variation

Kvarterets fasadutformning mot omgivande gaturum gestaltas med två variationer av tonalitet i tegelmurnings kulörer, båda med horisontellt skiktade med genomgående markörer våningsvis i höjd med och linjerande balkongernas placering. Mot Torshamnsgatan övergår de övriga fasadernas balkongmotiv i utstickande burspråk som ger fasaden djup och en intressant skuggrelief. In mot gården övergår de horisontella tegelbanden i en ljus puts med olika grovkornigheter som en sömlös fortsättning av ytterfasadens linjering. Den lätta kulören skapar en ljus invändig gårdsmiljö som bidrar till goda dagsljusförhållanden i bostäderna. Kvarterets hörn gestaltas med fristående gavlar där tydliga öppningar mellan byggnaderna åstadkoms genom lägre bebyggelse i höjd med sockelvåningen. De mellanliggande volymerna förses med egen takterrass infattade av grönskande rasterväggar.

Projektet har utvecklats i nära samarbete mellan byggherre och arkitekt, från de första idéskisserna, via detaljplaneprocessen fram till genomförd bygghandling och uppföljning på plats. Resultatet är ett kvarter som svarar upp mot SKB:s långsiktiga arbete att utveckla boendemiljöer av hög och långsiktig kvalitet. Kista Äng är ett utvecklingsområde inom Stockholms Stads regi, i samverkan med flera byggherrar och arkitekter.