Citadellskajen

Kvarteret Citadellskajen är placerat centralt i hjärtat av det historiska Malmö, intill den yttre vallgraven med utsikt över Malmöhus Slott och Kungsparken. Med den planerade stadsboulevarden Neptunigatan som avgränsning i norr och Citadellskajens vistelseytor och strandpromenad i söder ligger kvarteret i ett av stadens nya vitaliserade stråk. Kjellander Sjöberg har gestaltat ett projekt som bejakar ett aktivt stadsliv med rekreativa och sociala kvalitéer, där staden får ta plats och de boende bidrar till stadslivet på gata och kaj.

En del av staden

Fastigheten ligger på ett stycke konstruerad f.d. industrimark, på gränsen mellan innerstaden och havet. Genom hamnområdets omvandling till blandstad blir Citadellskajen en integrerad del av Malmö, nästan en ministadsdel i form av ett kvarter mellan park och strand, den gamla stenstaden och det nya område som växer fram. Kvarteret svarar upp mot omgivande variationsrikedom och skapar därigenom förutsättningar för ett rikt och samtida urbant liv.

Rekreativa kvalitéer längs kanalen

Den södervända kajpromenaden placerar kvarteret som en destination på sträckan mellan centrum och Malmö Centralstation, Malmö Live och Ribersborgsstranden med sitt utbud av fritidsaktiviteter. På kajen genereras positiva förutsättningar för livskvalitet, med grönytor, lokaler och mötesplatser för alla åldrar. Rekreation, spel och spontanidrott kan samsas med gårdsloppisar och helgmarknader som samarrangeras av boende och butiksinnehavare.

Kajen som förlängs in i kvarteret blir ett centralt inslag både känslomässigt och rent fysiskt i materialitet, markbeläggning och grönstruktur. Idémässigt står kvarterets södra huskropp utställd på kajen, vars liv kan fortsätta in under husen och in på gården, med gott mikroklimat skyddat från regn och vind, i sol eller skugga.

Grannskapstanken

Den sociala tanken om grannskapet är central i den arkitektoniska idén. Det blir en plats där kontakter och relationer mellan människor främjas, genom skala, storleken på olika enheter och innehåll; där lokalsamhället kan få ta plats inom helheten. I Citadellskajens markplan samsas kommersiella lokaler, restauranger och caféer med gemensamhetsytor för de boende i ett rikt utbud av aktiviteter som skapar och definierar ett unikt grannskap, med identitet och samhörighet.

Den södra delen av kvarteret möter marken med pelare som skapar större öppna rum, placerade mellan trapphus och bottenvåningens kommersiella delar. Genom dessa ”förrum” eller klassiska loggior, får gården utsikt mot vattnet.

En smältdegel av karaktärer

Citadellskajen är en smältdegel mellan flera av Malmös karakteristiska stadsdelar, som varierar i såväl i struktur och funktion. Byggnaderna i direkt anslutning till kvarteret har vitt skilda uttryck och ursprung, men utgör trots det en väv att förhålla sig till.

De öppna loggiaytorna utformas flexibelt, för olika användning, så att de kan fyllas av aktiviteter initierade av kvarterets invånare. En ny sorts informell bottenvåning skapas i staden, demokratisk, inbjudande och varierande i sin programmering. Det ger en mötesplats som varken är kommersiell eller helt privat.

Tegel och stål

Läget med sin visuella närhet till femtonhundratalsslottet Malmöhus, med dess skiftande förfallna murar, har inspirerat till gestaltningen med tegelfasader i en samtida tolkning. Teglet har sedan kompletterats med skärmar av flätat stål och stålpelare. Citadellskajens material och rumsligheter är tänkta att utgöra en välkomnande och öppen borg vid stranden.