Nakamtenga byskola

När byskolan i Nakamtenga, Burkina Faso, skulle utökas tog organisationen Yennenga Progress kontakt med Kjellander Sjöberg. Uppdraget var att rita en ny skolbyggnad i harmoni med redan existerande för- och grundskola, som på minsta möjliga yta kunde rymma fler klassrum, något som hela regionen har behov av.

Hållbart och lokalt byggnadsmaterial

En utgångspunkt i projektet är en lokal byggnadsmetod som använder jordarten laterit, som grävs upp och sedan formas för hand och blir till ett tegelliknande material när den härdat. Genom att använda ett lokalproducerat och hållbart material som kan återvinnas, ges också en låg byggnadskostnad.

Robust och modulärt

Skolbyggnadens robusta koncept består av ett stomsystem i betong som är modulärt i tre dimensioner och kan förlängas, staplas och upprepas efter behov. Det ger möjlighet att skapa utrymme för olika funktioner som bidrar till ett behagligt mikroklimat. Västersolen skärmas av genom lameller och entrébalkongen i öster fungerar i sig som solskydd. I söder och norr, där stomsystemet rymmer husets trappor, är fasaderna slutna.

Koncept som kommer fler till gagn

Uppdraget för Yennenga Progress har utökats till att KS även tagit fram ritningar och bygginstruktioner för andra samhällsnyttiga komplementsbyggnader. Byggnadstyperna kan med dokumentationens hjälp lättare spridas och komma fler byar till gagn. Även dessa byggnader uppförs i cement och lateritsten, där vissa delar tas fram av byns lokala smedja. Metoden ger nya arbetstillfällen och skapar en bättre närmiljö, i enlighet med agenda 2030:s mål nummer 6 som handlar om att alla ska ha tillgång till rent vatten och sanitet. Uppdraget har gjorts utan vinst.

Bättre mikroklimat

Genom ett planerat väderskydd på skolgården mot sol och regn skapas bättre mikroklimat och förutsättningar för undervisningen. Den nya takkonstruktionen som byggs på plats blir en plats för socialt umgänge och undervisning för eleverna.

Projekt för ett levande lokalsamhälle

Skolan, som genom utbyggnaden kan erbjuda nödvändiga platser åt elever som även kommer från omkringliggande byar, har skapat välbehövda arbetstillfällen för byggnadsarbetare och hantverkare och har därmed bidragit till en positiv utveckling av den lokala ekonomin.