Skogsfinskt Museum

Norskt Skogsfinskt Museum fungerar som en knutpunkt och nod för skogsfinsk kultur, beläget i Svullrya, Grue kommun. Muséets uppdrag är att utforska skogsfinnarnas särpräglade kulturarv, bidra till samhällets mångfald och att vara en representativ och samlande institution. Muséets programinnehåll omfattar ytor för tillfälliga och permanenta utställningar, samlingar, arkiv och forskning. Den planerade nya byggnaden innehåller dessutom ytor för besökare och tillika personal, med platser för möten, fördjupning och tillfälliga evenemang. Platsen står i direkt relation till Finnetunet – en skogsfinsk bosättning med bevarade byggnader.

I dialog med naturen och platsen

Byggnaden följer älven Rotna och vattnets strömningar är alltid närvarande.
I tre steg sluttar platsen ned mot vattnet, genom skog, avverkning och rågåker: ett förrum, ett hus och ett öppet fält.

Skogen, den svedda marken och rågfälten

Byggnadens struktur representerar svedjebrukets cykliska förlopp; där golvet utformas som det brända landskapet, pelarna skogens stammar och taket skogens trädkronor. På så sätt blir skogsfinnarnas fundamentala villkor en del av muséets grundstruktur. Genom skogen rör sig besökaren ned i landskapet via en diagonal ramp som skär terrängen, och leds in under det låga taket och landar i muséets nav och dess mest offentliga del, det öppna gårdstunet med eldstaden, biblioteket och caféet.

På avstånd ser besökaren takets kraftfulla och karakteristiska form som svävar lätt over marken med en obruten takfot.

Tunets skala

Muséets inre organisation är en omtolkning av Finnetunets skala med sin bebyggelse och dess skiftande mellanrum. Besökaren vandrar mellan volymer i pelarskogen och betraktar utställningen i en horisontell rörelse. Samtidigt är skogen utanför ständigt åskådliggjord genom golvets försänkning i landskapet mot väst. Mot öst öppnas synfältet upp och rågen, vinden och älvens strömningar harmoniserar med ljusets skiftande dagrar.

Ett samlande tak med tektoniskt anslag

Gårdstunets låga byggnadskroppar står i kontrast till byggnadens tak som omfamnar en större, kontinuerlig rumslighet, sammanhållen av dess tektoniska anslag och träkonstruktion. Besökaren bjuds in till en vertikal vandring upp i den vackra takkonstruktionen, med plattformar på kubernas tak och det svävande utställningsrum som utgör en abstraherad upplevelse av den traditionella rökstugan, vilken sätter en stilla punkt för utställningsrutten.

En öppen flexibel plattform i landskapet

Byggnaden kan betraktas som en flexibel plattform för kulturell vidareutveckling där program och funktioner fritt kan disponeras och varieras, utomhus och inne. Träkonstruktionen, byggnadens synliga stomme, blir ett tydligt ramverk för verksamheter på golvet, med landskaplig karaktär, där användningen kan förändras och utvecklas över tid.

Materialitet och element

Det generösa takutsprånget och det lätta glasskiktet skapar en upplöst relation mellan ute och inne, och erbjuder vistelseytor och en rörelse längs fasaden skyddat från väder och vind. I gaveln ges utrymme för utomhusaktiviteter under tak. En längsgående taklanternin ger ett jämnt silat dagsljusinfall uppe vid nock. Byggnadens materialitet består av naturliga, beständiga material. Remsor av svärtat tegel tecknar takets konstruktion på det mörka betonggolvet. Den dunkla färgen fortsätter upp på huskroppens utsida, med bränt trä som taktäckning. Med en rå obehandlad träyta landar stommen kontrastfullt mot golvet.