Commoning Kits

Utställningen Commoning Kits på Form Design Center visar 13 förslag på hur nya mötesplatser kan skapas för att generera och kick-starta gemenskap och positiv utveckling i en stadsdel.

”Vi är i akut behov av mötesplatser. Som människor, samhälle och kultur. Platser där vi träffas fysiskt, inspireras och umgås. Där vi kan delta, samtala, lära oss mer om varandra och skapa det vi kallar för stadsliv och identitet. Något gemensamt. Mötesplatser som ytterst blir där vi tillsammans skapar staden och i förlängningen samhället.” Ur katalogen till Commoning Kits

Verktygslådor för gemenskap

Utställningen är en diskussionsprocess och en undersökning som presenterar innovativa prototyper – verktygslådor – utformade för att användas i olika städer och sammanhang. Bakom förslagen står några av nordens mest kreativa arkitektkontor. Commoning Kits belyser beståndsdelar som behövs i den livskraftiga staden – element som odling, rekreation, näring, idrott, mobilitet, lokaldemokrati och lek.

Vilka mötesplatser behöver vi och vilka saknas? Vad gör stadsrum tillåtande och öppna för användning? Bör de planeras uppifrån eller initieras från gräsrotsnivå?

Staden som ett delat åtagande

Utställningen fokuserar på hur nya mötesplatser och former för samnyttjande, urbana gemenskaper och delningsekonomier kan skapas och användas som krafter för ökad demokratisering, livskvalité och inkludering.

Avsaknaden av mötesplatser och blandat innehåll

I takt med att nya bostäder planeras och byggs i Sverige växer insikten om att nya komponenter och synsätt behöver utvecklas för att kunna erbjuda en komplett sammansatt stad med variation, inbjudande stadsrum och sociala möjligheter – en plats med utrymme för möten, kultur, spontanitet och lokal näring.

Nya processer och ekonomiska modeller

Vilka mötesplatser behöver vi och vilka saknas? Vad gör stadsrum eller stadsmiljöer tillåtande och öppna för användning? Bör de planeras uppifrån eller initieras från gräsrotsnivå? Vem ansvarar för finansiering och genomförande? Nya modeller för samfinansiering, delat risktagande och långsiktig förvaltning finns att pröva.
Där förändringsprocesser och initiativ till utveckling av stadsdelar kan ske i
samverkan med boende, brukargemenskaper, allmänhet och näringsliv.

En malmöprocess och diskussion

Commoning Kits tar avstamp i den framväxande stadsdelen Sege Park, som kommer att bli ett nytt nav i Malmö, med ambitionen att bli ett skyltfönster för socialt och ekologiskt hållbart stadsbyggande. Utställningen bjuder på  flera tillfällen för öppna Think Tanks och vidare samtal kring staden.

 

Utställningsinformation

Initiativtagare och projektägare:
Form/Design Center genom Birgitta Ramdell
Kjellander Sjöberg arkitektkontor genom Stefan Sjöberg

Curator: Stefan Sjöberg

Deltagande arkitektkontor:

Arrhov Frick, Eriksen Skajaa, Förstberg Ling, In Praise of Shadows, Krupinski/Krupinska, Lenschow & Pihlmann, Leth & Gori, Marge, Nilsson Rahm, Norell/Rodhe, Rintala Eggertsson, Sted, Vardehaugen + Ahaa.

 

Öppna utställningskatalogen som PDF här.