Campus Sköndal

Ersta Sköndal Bräcke Högskola är lokaliserad inom Stora Sköndal i södra Stockholm. Det informella campus som gradvis vuxit fram inom det kulturhistoriskt intressanta området ligger i en grön parkmiljö vid Drevvikens strand. Högskolans inriktning är socialt arbete samt vård och omsorg, med utbildning, forskning och praktik integrerat. Inom den pågående utveckling som planeras för stadsdelen är målsättningen att expandera högskolans verksamheter under en tioårsperiod.

En högskolemiljö som är en social mötesplats

Utgångspunkten i gestaltningen är att skapa rum i alla skalor där möten kan uppstå mellan olika verksamheter och människor. Genom den nya bebyggelsens kubiska volymer skapas enheter med varierad storlek som rymmer en mångfald av program och funktioner. I korsningspunkter mellan rörelsestråk, passager och verksamheter uppstår nischer och sittmöjligheter för grupparbeten, egna studier och samtal – en informell struktur med platser för spontana möten.

Ett samtida campus där grönska och platsbildningar ger en struktur med goda förutsättningar för möten mellan olika verksamheter och människor.

En rörelse genom olika rumssekvenser

Högskolans tillbyggnad är formad kring en sammanlänkad rörelse, både inomhus och utomhus, genom nya och befintliga byggnadsdelar som vävs samman.  Från gårdstunet kopplar den tydligt synliga huvudentrén till mötestorget och vidare till en cirkulär rörelse kring den nya innergården. Utblickar ges från glasade länkar både utåt mot omgivande natur och tillbaka inåt.

Nytt möter gammalt

Sköndals brokiga och sammansatta karaktär som uppstått under olika tidsepoker består till lika delar av ekologiskt viktiga naturformationer och samband som av äldre kulturklassad bebyggelse. Förslaget lägger till fler skalor, med byggnadsvolymer som bidrar till att skapa en relation och dialog mellan nytt och gammalt. Helhetskaraktären blir ett samtida campus där grönska och platsbildningar blir den sammanhållande strukturen.

Flexibilitet och utveckling över tid

Förslaget rymmer en utvecklad strategi kring flexibilitet och gradvis utveckling av högskolan över tid. Verksamheten har behov av att vara i full drift under samtliga utvecklingsetapper. Planerna visar en angränsande gymnasieskola som över tid kan komma att ingå i högskolans expansion.