Magnolia restaurang

Inom den pågående stadsutvecklingen av Stora Sköndal i södra Stockholm kommer en ny huvudgata och ett nytt stadsdelstorg att anläggas under den första etappen. KS har fått i uppdrag att utforma en mötesplats vid torget, en ny byggnadsvolym med flexibelt program som är tänkt att bli en restaurang och samlingspunkt.

Tillbyggnad som aktiverar

Projektet innefattar en omgestaltning av tegelbyggnaden Magnolia, och nuvarande storkök disponeras för att kunna betjäna två sidor, en större kantin för studenter och allmänhet, samt den nya á la carte-matsalen. Tillbyggnadens form är enkel; ett generöst tak som bygger vidare på Magnolias seriella takkonstruktion. Restaurangen blir en fond mot torget, levande och upplyst, samt skapar en ny huvudentré till Magnolias olika funktioner med vård- och omsorg samt högskola.

Ett flexibelt rum

Tillbyggnaden är disponerad som ett samlat rum för matsal och bar, med en angränsande ny entrévolym för restaurangen och Magnoliakomplexet. De olika delarna kan hållas öppna separat under olika tider på dygnet. Sommartid kan restaurangen öppnas upp mot torget genom rörliga/flexibla glaspartier. Matsalen är utformad för olika typer av arrangemang och placering av möbler, där funktionen kan förändras och utvecklas över tid.

En tydlig stomme med tektonisk artikulation

Tillbyggnaden har en prefabricerad bärande stomme i limträ, med samverkande pelare och balkar som skapar skjuv- och sidostabilitet. Stommens diagonala struktur är det sammanhållande kontinuerliga element som ger tillbyggnaden dess tydliga karaktär och detaljering, med en underindelning av rummet. Byggnadens golv utförs i slipad platsgjuten betong. Byggstart sker under kvartal 2 2018, med färdigställande under 2019.

“Upplevelsen av rummet är summan av dess detaljer.”