Plats på scen!

Kjellander Sjöberg var tillsammans med Henning Larsen en av sju utvalda att delta i tävlingen om Stockholms konstnärliga högskolas nya byggnad i Slakthusområdet i Stockholm. Förslaget ”Plats på scen!” bygger på tre delmål: Ett konstnärligt epicenter, En öppen inbjudan, En Destination och nod. Visionen var att skapa en byggnad där SKH och staden möts, backstage blir frontstage och där den konstnärliga utvecklingsprocessen sätts i konstruktiv och föränderlig dialog med samhälle, omgivning och människor med olika bakgrund och livssituationer.

Ett konstnärligt epicenter

Den nya scenkonstskolan bjuder in till gemensamt skapande, konstnärlig nyfikenhet och dialog. Byggnaden blir ett samtida tillägg till Slakthusområdets karaktäristiska industrilandskap, och bygger en bro mellan historia och framtid, det platsspecifika och universella. Gestaltningen gör en transparent tolkning av områdets industrihallar i kombination med scenografiska konstruktioner. Utformningen möjliggör en ny standard för kreativt lärande genom att göra den konstnärliga processen transparent där repetitionsrummen och stadens rum blir en sammanlänkad upplevelse.

Offentliga föreställningssalar inspirerade av de historiska jugendhallarna
Kreativ skolmiljö som sätter processen i fokus och gör backstage till huvudscen
Rum för gemenskap och reflektion med textilier, konst och växtlighet som identitetsskapande element i skolans pausutrymmen

Ett tektoniskt ramverk

Inspirerade av rummen bakom scen föreslås en byggnad vars gestaltning och konstruktion är en och densamma. En tektoniskt grundad byggnadsutformning ger en ärlig byggnad som vi kan lära av, förstå och som inte använder mer än nödvändigt av jordens resurser. Förslaget bygger på enkla konstruktiva principer, med repetition och modularitet, med en hybridkonstruktion bestående av betong och trä som minimerar koldioxidavtryck i största möjliga mån. Genom att använda en  betongstomme för de stora tekniskt komplicerade salarna och trästomme för de enklare rummen skapas en tydlig uppdelning mellan en fast och varaktig del av skolan; ett ramverk för förändring. Teglet från de industribyggnader som idag står på platsen återanvänds som yttre skal för de större salarna, både med hänsyn till ekologisk hållbarhet och som ett sätt att bevara platsens historiska lager.

En öppen inbjudan

Skolan ska tydligt kommunicera att den är öppen för alla. Skolans entré blir ett stadsrum under tak, inspirerat av Slakthusområdets äldre industrihallar. Greppet förstärker områdets karaktär, med gator som sömlöst fortsätter in i öppna hallstrukturer och industrigolv som förlänger torget in i skolans entré. Industrigolvet blir en öppen, inkluderande och tillgänglig plattform för skolans verksamhet, där studenter och gäster möts. Slakthusområdets struktur med långa gator i nord-sydlig riktning tas i beaktning i placeringen av byggnadens större salar, som skapar ett litet kvarter mellan Slakthusgatan och Rökerigatans förlängning genom byggnaden. Skolans transparenta foajéer är rum för öppna repetitioner och föreställningar med föreställningssalar som kan öppnas upp mot staden och den övriga skolan. Fasaderna utrustas med stora industriportar till scenverkstäderna och foajéerna så att verksamheten kan flytta ut i gaturummet. Mot torget trappar byggnaden tillbaka för att skapar en förplats son kan användas som kombinerad scen, arbetsplats och servering.