Sugar Factory

Förslaget till omvandlingen av det tidigare sockerraffinaderiet tar avstamp i platsens tydliga industriella arv, dess förutsättningar och förhållande till omgivningen tillsammans med stadens behov. Genom välgrundad platsutveckling, gradvis fasindelning och kompletterande publikt innehåll, skapas en attraktiv destination för allmänheten med ett brett utbud som är både inkluderande och ekonomiskt genomförbart.

Tävlingen anordnades av Slapanice kommun i två steg med syftet att omvandla industriområdet till en ny social och kulturell mötesplats för stadens invånare.

Sammanhang och industriellt kulturarv

Slapanice är ett samhälle några kilometer utanför Tjeckiens näst största stad Brno. Genom sitt läge, och avsaknaden av ett tydligt centrum, fungerar Slapanice främst som bostadsförort, med ett stort antal boende som pendlar till Brno för arbete, tjänster och kultur.

Sockerfabriken, som ursprungligen byggdes 1872, förblev i drift och producerade råsocker fram till 1931. Sedan 1998 har anläggningen använts för mindre verksamheter och 2017 blev den en kommunal fastighet. Fabriken har spelat en viktig roll i Slapanices historia med den höga skorstenen som ett tydligt landmärke för stadens invånare.

Central damm med brygga och fruktträdgård
Bryggeri och uteservering med utsikt över den urbana skogen
Torg med vatteninslag, en skulpturpark, lekplats och utomhusteater

Återskapande av lokalsamhällets identitet

Med visionen att bibehålla stadens kulturarv och stärka dess identitet anammades en hållbar omvandlingsprocess för att bevara stadens historia och karaktär. Huvudmålet var att skapa ett nytt socialt och kulturellt centrum, integrerat i sin omgivning, som gradvis erbjuder ett rikt och mångsidigt innehåll. Stadsrummet blir ett nytt, levande hybridlandskap av postindustriell karaktär. Gestaltningen ger plats för en kombination av många föreslagna funktioner och program, vilket skapar rum som kan användas av alla. Det centrala området är uppdelat i flera ”landskapsfickor”: förgårdsmarken vid silon, fruktträdsbryggeriet, evenemangstorget framför marknadsplatsen, det nya vattenstråket och ytor för idrott.

Adaptivt återbruk

Projektet skapar ett samspel mellan olika funktioner och aktiviteter genom omfattande omvandling och återbruk, där platser och byggnader får ett nytt innehåll och länkas samman. Varje komponent har bedömts individuellt för att hitta ett framtida kreativt användningsområde. Byggrestriktioner i samband med markföroreningar har gjort det möjligt att utforma nya urbana platser som kombinerar olika typer av gemensamma stadsrum och sätt att arbeta med grönska och det intilliggande vattenrummet.

Projektet är ett internationellt samarbete mellan Kjellander Sjöberg, KOGAA och Open Fabric.