Tunet, Sala Backe

Centralt i Sala Backe i Uppsala – intill Brantingsskolan – har KS ritat Tunet; ett nytt kvarter som sammanlänkar och fördjupar stadsbilden. Bebyggelsen är resultatet av en markanvisningstävling med en exceptionell process – en ovanligt nära och kontinuerlig dialog mellan stad, arkitekt och beställare. Markanvisningstävlingen gällde två tomter – norr och söder om Hjalmar Brantingsgatan – för vilka KS ritade två distinkta byggnadstyper. KS vann markanvisningen närmast Brantingsskolan, och kommer där att introducera en unik familj av bostadshus i trä.

Parkstigen

Parker, alléer och öppna gårdar utgör ett grönt nätverk i Sala Backe. Den nära sammanlänkade grönstrukturen bjuder in till promenader och tillåter ett starkt ekosystem att växa fram. Tunet blir en del av detta nätverk och skapar varierade rum i en omväxlande stadsbild.

En inre gångstig länkar projektet mot parken norr om Hjalmar Brantingsgatan. Stråket utgör samtidigt en gräns mot Brantingsskolan – en känsligt gestaltad randzon för möten. Den landskapliga aktivitetsytan kan användas av boende och elever under dagen.

En föränderlig arkitektur i trä

Flexibilitet var ledande i utformningen av Tunets arkitektur. Husen har sakliga planlösningar, med funktionell kärna och yttre bostads och balkongdelar som lätt kan omdisponeras. Markplanet förses med generösa lokaler, som likt bostäderna alla har goda lägen med utblick åt minst två väderstreck. Det är byggnader utan baksidor, med tydlig kontakt både till gaturum, gårdar och parkstråk – en utformning som genererar trygghet och liv. Husen konstrueras i massivträ, med detaljering och fönsterluckor i trä – fasader som bidrar till sinnliga och föränderliga gaturum.

Porösa kvarter i ett starkt sammanhang

Byggnaderna bildar en serie gårdsrum med olika förhållande till gata och park – offentligt och privat. Samtidigt definierar byggnaderna tydliga rum och relationer i stadsrummet; i synnerhet mot Brantingsskolan. Släppen mellan husen ger möjlighet till solljus på gårdsrummen även när solen står lågt. Byggnaderna sammanför Sala Backes stråk, stadsrum och parklandskap, och bildar genom sin gestaltning och organisation en hållbar och inbjudande helhet.