Dalens park

Projektet ligger i den till sin karaktär varierade stadsdelen Gamla Enskede. Platsen i kanten av Dalenskogen vetter mot Åstorpsringen som passerar runt bostadsområdet Dalen och Dalens sjukhus. Stadens vision för Åstorpsringen är en utveckling mot en mer bebyggd sammanhängande gatukaraktär.

En balanserad stadsbyggnadsskala 

KS utformning för Dalen eftersträvar en ökad stadsbyggnadsintensitet utanför den täta kvarterstaden, med en balanserad skala och detaljering som tillför nya kvalitéer och stämmer med stadsdelens redan etablerade identitet. Arkitekturen är särpräglad med eget uttryck och gedigna material. Utgångspunkten är att skapa tydlighet i förhållandet mellan det privata och gemensamma, med väl definierade stadsrum och ökad tillhörighet.

Byggnaderna är placerade utmed gatan för att freda den bakomliggande parken. Husen är något förskjutna i liv vilket skapar en livfull platsbildning.

De fem byggnadsvolymerna längst gatan förhåller sig till motstående bostadshus, tillsammans skapar det en helhet, ett kluster som blir mer än sina beståndsdelar.

 

Publika kopplingar

En viktig del i bebyggelsens utformning är att säkerställa den publika kopplingen till det rekreativa grönområdet. Dalens Park är uppdelad i fyra separata kortare hus med släpp emellan för att parken skall vara synlig och tillgänglig från gatan. Passagerna mellan husen är belysta och skapar inbjudande rum mellan husen, bebodda och trygga, med en förlängning med gångstråk upp i parken. Parken har i förslaget kompletterats med mindre aktivitetsytor för bl a äventyrslek och sociala mötesplatser.

Flexibilitet för framtida möjligheter

Entréer placeras synligt artikulerade ut mot gatan. Gestaltningen rymmer en inneboende flexibilitet för framtida förändringar och behov. Den norra och södra byggnaden utformas – i fasad och planlösning – för att möjliggöra framtida verksamhetslokaler i bottenplanet där mest underlag till publika lokaler bedöms finnas.

Gedigna material, variation och rytm

Husen varierar i två olika höjder om fyra och fem våningar, vilket samspelar med omgivande bebyggelse i skala. Det branta och synliga taklandskapet bidrar till gatubildens livlighet och arkitektur. Husens gedigna material varierar i struktur och kulör. Gatusidan och gavlar har tegelfasader med vertikala fält, relief och mönsterverkan i olika kompletterande kulörställningar. Byggnadernas generösa balkonger mot parken har vackert sträckmetall balkongräcken i silvergrå kulör.

En övergång mellan stadsgata, grön gårdsmiljö och natur

Från det urbana gaturummet finner man grönskan på den öppna gården via passagerna mellan husen. Gårdar och uteplatser tillhör respektive hus och varierar i storlek med en tydlig avgränsning ut mot den allmänna parken och naturen. Gränsen utformas definitiv med lägre murar och planteringar. På de intima trivsamma gårdarna finns plats för småbarnslek, odling, växthus och umgänge mellan de boende.