Gottsunda

Uppsala kommun har inlett arbetet med stadsutveckling för ett socialt hållbart Gottsunda, där fokus ligger på att ta tillvara det unika i området, med mångfald och lokal kraft, i en process med dialog och delaktighet. Målet är att genom en långsiktig planering till 2050 bilda en integrerad stadsnod i Södra Uppsala med knutpunkt för kollektivtrafik och stadsliv, med ett mer varierat bostadsbestånd, verksamheter, kultur och service samlat. Kjellander Sjöberg har tillsammans med Urban Minds bidragit till arbetet med förslag till Planprogram för Gottsundaområdet, 2018, som planeringsstöd med strukturstudier, illustrationer och principer för kvarterstypologier, stadsrum och möten mellan ny och gammal bebyggelse.

En sammanhängande stadsdel med kopplingar

Planprogrammet pekar ut riktningen för en stadsbyggnad kring stråk och platser. Gottsunda kopplas både mot övriga tyngdpunkter i staden, som ny tågstation i Bergsbrunna och Uppsalas centrum, men öppnar även upp genom ett mer finmaskigt gatunät med tätare och tryggare stråk. Den tillkommande bebyggelsen med 3 500 – 7000 bostäder, service, arbetsplatser, utbildning och handel gynnar stadsliv och kopplar samman både lokala och regionala målpunkter inom stadsdelen. Utemiljöer kommer att erbjuda varierade möjligheter för vistelse, aktivitet och möten.

Ett nätverk av stråk

Programmet beskriver en utveckling där målpunkter i området knyts samman av ett nätverk av stråk som blir strukturerande för tillkommande bebyggelse. Ny bebyggelse läggs i dagens mellanrum mellan befintlig bebyggelse och vägar, och ramar in gaturum, offentliga platser och parker. Bebyggelsen bidrar med levande bottenvåningar, nya arkitektoniska uttryck, ökade flöden och tydlighet.  Ryggraden i Gottsunda blir stadsstråket som bildas längs Hugo Alfvéns väg och Gottsunda allé. Stadsstråket är ett förtätat stadsrum, en huvudgata som länkar Gottsunda Torg med centrum, med plats för en ny spårvägslinje. Den nya strukturplanen ska bidra till skapa en upplevelserik, unik varierad och trygg och stadsdel.

Gottsunda Torg blir en mötesplats med handel och kultur

Målsättningen är att Gottsunda Torg utvecklas till en allt viktigare nod i Uppsala. Planen syftar till att skapa en livskraftig kärna med urbana kvalitéer som samlar arbetsplatser, skola, föreningsliv, verksamheter samt regionala funktioner som simhall, bibliotek och vård. Torget får en ny gestaltning, med en mindre och anpassad skala, med rumslig tydlighet och gröna kvalitéer – samtidigt som integrationen ökar genom nya gator, kvarter och ett tätare centrumstråk som prioriteras för gående och kopplar samman hållplatsläge, centrum och skola. Befintlig centrumbyggnads monotona storskalighet bryts upp med nya entréer och butiksfronter vända utåt. Den idag dominerande parkeringsytan delas upp i kanstensparkering samt multifunktionella mobilitetshus.

Levande gator och platser med egen karaktär

Befintliga gator, stråk, platser och parker rustas och nya sammanhang tillskapas. Utgångspunkten är att de offentliga rummen ska vara inbjudande och tillgängliga för alla. En större variation av stadsrum skall möjliggöras, i mänsklig skala, med gott om utrymme för gående och cyklande. Bandstolsvägen är exempel på en mindre lokalgata som öppnas upp mot Bäcklösaskolan och skapar ett ökat flöde av människor, med ett inbjudande vardagligt stadsliv, för boende och besökare. En mindre torgbildning ger förutsättningar att utveckla ett redan rikt befintligt förenings- och näringsliv på platsen som idag är en vändplan med parkeringar. Befintlig och ny bebyggelse möts.

Kvarterstypologier och ett mer varierat bostadsbestånd

Gottsundas nya bebyggelse ska vara attraktiv, och samtidigt bidra till att forma en spännande stad. Vi har studerat och utvecklat sju typologier för att stödja stadsdelens fortsatta utveckling. Varje typologi tar fasta på utmaningar och möjligheter i den befintliga miljön och erbjuder riktlinjer för utveckling. Centrumkvarter samlar handel och mobilitetslösningar, och präglas av öppenhet. Stadsstråkskvarter definierar huvudstråket och präglas av omsorgsfulla bottenvåningar och  genomgående lokaler. Brynkvarter möter landskapsrum och parkstråk, och respektfulla möten med naturen blir fokus. Infillkvarteren stärker stadsmässiga sammanhang och erbjuder unika gestaltningsmöjligheter.