Kunstøya

Kunstøya, Kristiansand

Kunstøya planeras bli ett kulturkluster i Kristiansand, beläget i en historisk industrimiljö vid ön Odderøyas stränder. Kristiansands ölandskap är en utgångspunkt för unika former av stadsmässighet, och vårt förslag betonar och för in landskapsupplevelsen i stadsmiljön. Huvudgreppet är att bilda en kanal mellan silokajen och konserthuset Kilden för att tydligare etablera och definiera Kunstøya som plats.

Silon som solitär

Silon och ölandskapet utgör projektets hjärta. Silon som en solitär vid vatten var utgångspunkten som i vårt förslag utvecklades till en solitär i sällskap: en ö i en arkipelag. Målet var att i största mån möjligt bevara dess egenart, materialitet och formella logik. Byggnaden får ett nytt galleri på taket som tar vara på en slående utsikt, håltagningar som möjliggör större konstverk och öppningar längs kajen som välkomnar förbipasserande. Silons utställningssalar bildar en slingrande sekvens av rumsligheter med varierande kvalitéer.

Kompletterande kvarter

Inåt land från silons huvudentré, efter en väg omgärdad av pilträd, bildar skola och hotell ett kulturkluster i två volymer som länkas med takterrass och inomhustorg; en levande stadsrymd som kan tillåta ett myller även kalla dagar. Kulturkvarteret gestaltas med räta fasadvinklar, släta ytor och skjuvade planer, i kontrast till silons rätvinkliga plan, grova materialitet och välvda former. Den existerande och nya bebyggelsen samspelar i en rik variation av olika rumsliga och materiella upplevelser.

Mötet mellan landskap och arkitektur

Kunstøya utvecklades i samarbete med Sted, landskapsarkitekter från Köpenhamn. Förslaget representerar en nära integration av landskap och arkitektur. Ön som tema återkommer i spelet med byggnadsvolymer, utförandet av programmet och i själva landskapets element. I stadsmiljön uttrycks en gradvis övergång från skog till sjö; från träd till vattenelement. Mot sjön tillåts kajen förbli hårdgjord, ett bevarande av platsens historiska läsbarhet, samtidigt som kajen får ett nytillskott i form av en föränderlig bassäng. Bassängen löper längs lyftkranens räls, och dess karaktär växlar efter väder och säsong; från is och dimma till vattenspeglar; en omedelbar, sinnlig upplevelse av ön.