Rasbranten

Rasbranten

Stadshagen på västra Kungsholmen i Stockholm ska omvandlas till en tät och integrerad stadsdel med blandat innehåll, aktiva parker och stadsliv. Stadsdelen blir en förlängning av den täta innerstaden kring Sankt Eriksgatan och Flemminggatan. Totalt planeras 1200 bostäder och Kjellander Sjöberg utvecklar tillsammans med Byggnadsfirman Erik Wallin två bostadshus i en första etapp.

Stadshagsberget – där stadsliv möter natur

Förslaget utgörs av två bostadshus fritt placerade i slänten mot Karlbergskanalen. Förutom de två bostadsvolymerna utgörs kvarteret av totalt sju byggnader och ett längsgående parkstråk, som kopplar samman Stadshagsvägen med vattnet. Genom att binda samman stadsliv och natur skapas en intressant övergång och nya rörelsemönster.

Ett myllrande grönt stadsliv

Genom öppna och utåtriktade verksamheter i bottenvåningarna är visionen att skapa en samlingspunkt för de boende i hela stadsdelen. Mellan byggnaderna skapas mindre platser och torgbildningar. I sydöstra kvartershörnet planerar Stockholms stad en temalekpark, Stadshagsparken, i anslutning till den nya skolan.

Miniateljéer med effektiva planlösningar

Bostäderna utgörs av miniateljéer, främst ettor och tvåor, med effektiva planlösningar och genomtänkt inredning. Fasaderna utgörs av ljusa betongelement med böljande textilt mönster. Fasadernas fönsterband, med stora glaspartier och låg bröstning skapar kontakt med omgivningen och ger ett rikt dagsljusinfall i lägenheterna. Betongen och fönsterbanden skapar en balans mellan tyng och lätthet.

1. Landskap, 2. Rörelse, 3. Platser - offentliga, 4. Gaturum, 5. Naturen och det byggda, 6. Platser - tomtmark. Bild: LAND arkitektur.