Riddersvik

Riddersvik

Riddersviks Trädgårdsstad byggs på en tidigare trädskola vid Riddersviks gård, Hässelby. Tävlingens syfte var att nytolka trädgårdsstaden i en stadsdel med för Stockholm ovanligt låga exploateringskrav. De historiska trädgårdsstäderna uppstod som motreaktioner på sotiga stadskärnor, och medan deras grönska fortfarande lockar, finns det också inspiration att hämta i trädgårdsstädernas lekfulla iscensättande av vardagslivet. I Riddersvik utvecklas trädgårdsstadens berättelser i samklang med en unik plats och i lek med tradition, i tydlig platsbildning och i ambitionen att stadsbon ska ta plats i berättandet.

Varierad och intim skala

I trädgårdsstaden möter hemmet staden på nya sätt och på en mänsklig skala. I känslig behandling av möten mellan tun, gårdar, vägar och hus bjuder staden in till närvaro och utforskande. Omsorg om gränser mellan privata och halvprivata rum skapar en mångfald av vistelsemiljöer och platser för möten. Odling, i synnerhet, tillåter personliga avtryck i stadsrummet – upplevelser för odlare såväl som grannskap. Många odlingsmöjligheter står till buds – från mindre täppor till det avlånga orangeriet, och ett spann av alternativ omkring bostaden och den gröna förgårdsmarken.

Gårdar och tun

Två storgårdar med starka personligheter utgör projektets hjärta. Mindre rum inom gårdarna skapar plats för olika sinnesstämningar och upplevelser. Bersågården är ett landskap av låga häckar som omsluter lekrum, picknickytor, blomfång och sittplatser. Orangerigården kretsar kring det avlånga orangeriet som öppnar sig mot gården och definierar rummen omkring. Mellan gårdarna bildas tunet, som erbjuder fria ytor med träd och cykelparkering. Kvarteren laddas av ett flertal platser som inspirerar till gemenskap, medan kontraster sinsemellan bjuder in till utforskande och möten.

Hus som möts

Riddersviks olika husfamiljer välkomnar alla konstellationer av stadsbor. Radhus, flerfamiljehus och gallerihus – hustyperna erbjuder olika stads- och bostadsmässiga kvalitéer, och möts i en varierad och naturlig materialpalett. Radhusen och flerfamiljehusen skapar en låg och intim kvartersskala, medan Gallerihusen definierar stadsdelen mot Lövstavägen, och skärmar av buller med lätta och gröna entrébalkongzoner i trä.

 

Efter den öppna markanvisningstävlingen tilldelades Wallfast det norra kvarteret och projektet är nu under fortsatt utveckling.