Rosengårdstornet

Projektets målsättning är att utveckla hela stadsdelen Rosengård från bostadsområde till en levande urban, trivsam och grön stadsmiljö, med förbättrade möjligheter, trygga stråk och sociala mötesplatser. Efter positivt beslut i stadsbyggnadsnämnden om planuppdrag i december 2023 är den första milstolpen passerad för stadsutvecklingsprojektet Culture Cashbah som drivs av Rosengård Fastigheter i samverkan med Malmö Stad.

Dialog & stadsbyggnadsstrategi

Efter dialoger med allmänheten, diskussioner på plats, Shop Talks, och lokala stadsvandringar är engagemanget i utvecklingen stor. Kjellander Sjöbergs uppdrag omfattar en större stadsbyggnadsstrategi för att aktivera och koppla samman Rosengård med resten av staden. Planuppdraget lägger huvudfokus på Rosengårds centrala stråk; en sammanbindande grönstruktur – Rosenparken; urbana mötesplatser längs Bennets väg; aktiva bottenvåningar och kompletterande innehåll, samt närhet och förtätning med nya typologier och bostadsmöjligheter. Det höga huset är en första etapp och en del av denna strategi.

Ett högt hus som syns och aktiverar sin närmiljö

Bostadshuset som är centralt placerat i stadsdelen, innehåller hyresrätter med lägenheter i format som efterfrågas lokalt, med fler rum och flexibla ytor för större familjer. Lägenheterna är yteffektiva, samtidigt som ett socialt liv uppmuntras både i den privata sfären och i gemensamhetsdelar. Byggnadsvolymen trappar och har ett huvudfokus i bottenvåningarnas lägre delar, med plats för lokalytor och stadsdelsfunktioner, med målet att skapa grannskapskänsla och aktivera närmiljön med nytt innehåll. Strukturen nyttjar och kopplar an till befintligt parkeringsgarage under mark.

Att skapa en plats: gårdsrum & huvudstråk

Genom sin trappande volym i byggnadens bas knyter tornet an, och bidrar till att tydligare definiera de omgivande stadsrummen, både mot huvudstråket Bennets väg, och till gårdens semi-publika park- och lekytor. Med boendegemensamma ytor för vistelse, rekreation, odling och gemensamma aktiviteter både i markplan och högre upp på husets takterrasser, kompletteras befintliga kvalitéer med nya, med målet att berika och stötta de boendes vardag.

Ett lokalt arkitektoniskt narrativ

En utgångspunkt i projektet är att försöka skapa ett lokalt narrativ och undersöka hur en platsspecifik arkitektur kan se ut i Malmö och Rosengård. Byggnadens tre volymer adresserar tre skalor, med detaljering som är mer bearbetad i gatuplan, och där de tre delarna har en balanserad materialpalett, men differentierat uttryck. Byggnadsvolymen är modellerad och förhåller sig till platsens befintliga bebyggelse, för att bevara utblickar och dagsljuskvalitéer.

Arkitekturen är förankrad i an analys av denna del av Malmös bebyggelsehistoria, med exempel från både 18- och 1900-talets industri- och bostadsarkitektur; från Mazettis chokladfabrik och södra innerstadens kvartersbebyggelse till Rosengårds befintliga bebyggelse från 1950–1970-talet. Platsens materialitet genomsyras av tegel och korrugerad plåt i horisontella och vertikala band.

Bas
Kropp
Krona

Innehåll som berikar stadsmiljön: bostäder och gemsamma lokaler

Bottenvåningens aktiverande lokalytor erbjuder plats för: Rosengårdsköket – en lokal mötesplats för utbildning och matlagning, uppstarts- och mikroföretagande, cirkulär ekonomi, uteplatser för samvaro – ”sociala uteserveringar” och cykelaktivitet. Bostäderna är yteffektiva större lägenheter med många rum, med en renodlad statisk princip som ger stor flexibilitet att förändra rumsstorlekar och antal rum över tid, med generösa balkonger.