Tile House

På Norrbackagatan 49 i Vasastan uppförs nu 79 omsorgsfullt utformade bostäder i projektet Tile House. Kjellander Sjöberg har ritat ett skräddarsytt infill utifrån platsens särdrag, på uppdrag av utvecklaren Fokus Nordic. Med utgångspunkt i stadsdelens kulturhistoria, med en blandning av tjugotalsklassicism och kraftfullare robust industriarv, tillsammans med nyare framväxande stadsmiljöer i Hagastaden, blir byggnaden ett tillägg som är både distinkt och följsamt. Byggnaden avtecknar sig i gatubilden genom en trappande artikulerad volym med dämpat grönskimrande keramikfasad. Genom portiken från gatan når man en gemensam innergård med rekreativa kvalitéer. Högst upp erbjuder en generös takterrass ytterligare gemenskapsytor med milsvid utsikt över Stockholms takåsar.

Ett tillägg i historisk stadsmiljö

Projektet blir en integrerad del av Vasastan och tangerar flera mindre karaktärsområden med unika särdrag och specifik stadsbyggnadshistoria; Birkastan, Röda Bergen och sammanhanget kring industrikvarteret Blästern.

Birkastans bebyggelse knyter an till det som kallas Berlinstilen som från 1910 var förhärskande i Mellaneuropa och Skandinavien, med 5-6 våningar höga typiska gatuhus och bakgårdar med gårdshus.

Röda bergen präglas av 1920-talets stadsplaneideal med bebyggelse i storgårdskvarter med grönskande miljöer som kan ses som den urbana motsvarigheten till trädgårdsstadens gröna förebild, med mjuka linjer, småskalighet och anpassning till topografin.

Den triangelformade stadsväven i kvarteret Blästern, mellan Hälsingegatan och Gävlegatan med sin spets mot den stjärnformade platsen Vanadisplan, ritades på 1920-talet av Per Olof Hallman. Här finns välkända industribyggnader som Svenska Philips av Sigurd Lewerentz och Industricentralen av Ragnar Östberg, uppförda på 1930-talet.

Tile House är beläget på en av de sista obebyggda tomterna i stadsdelen. Gestaltningen utgår från och förenar platsens ytterligheter, både det industriella och det romantiskt pittoreska, med ett eget arkitektoniskt uttryck som kompletterar stadsbilden och lägger till ytterligare ett lager i stadsdelens historia. Gatufasaden stärker och förtydligar stadsrummet, men låter ana en inre mer informell grönska. Fasadens indelning och språk hämtar referenser från industriarkitekturen, med ett försök till en inkännande mer bearbetad detaljering, utifrån samtida industriella byggmetoder och förutsättningar.

Ett lätt stomsystem
En för staden klassiskt horisontell indelning
Arkitektoniskt uttryck: industriell grid

Ett infill med restriktioner och utmaningar

Bostadshusets läge är både centralt och komplext. Byggnaden är utvecklad senare än sin existerande omgivning, med utmaningar både över och under mark, i en ny tids tektoniska och samhälleliga verklighet. Huset är placerat ovanpå urban infrastruktur och ett befintligt trevåningsgarage, mellan redan existerande hus. Tile House byggs samman med angränsande kontorshus som det delar flera tekniska funktioner med. Direkt under går Citybanan och framöver en ny tunnelbanesträckning. Garagets funktion och pelarstomme har gett förutsättningarna för nedtagningen av laster och placeringen av husets vertikala kommunikation. Spårtunnlarna har ställt krav på säkerhetsavstånd till konstruktioner, liksom begränsning av påförd totalvikt.

Arkitektoniskt anslag, artikulation och bärande detaljer

Byggnadens uttryck grundas i en för staden klassisk horisontal delning, med ett aktivt gatuplan som bas och med en tydlig huvudvolym som avslutas med en indragen takvåning. Gatuplanets synliga struktur i mörk metall med inslag av karosseripanel fortsätter in i portiken. Den övre fasadens gröna keramik har en på samma gång horisontell och vertikalt artikulerad indelning som ger ett finmaskigt mönster, med en geometri som återspeglas i kontorsdelen. Projektets detaljering syftar till att öka byggnadens intensitet och samspel med stadsrummet. Den profilerade keramiken har djup och relief, som tillsammans med varmare smidesdetaljer och partier ger en omhändertagen mindre skala att upptäcka på nära håll.

En hållbar byggnad genom hela dess livscykel

Hållbarhet har varit ett grundläggande fokus genom hela processen. Projektet certifieras med svenska Svanen och uppfyller de krav som där ställs på hela byggnadens livscykel och främjande av resurseffektivitet, reducerat klimatavtryck, cirkulär ekonomi och bevarande av biologisk mångfald. Det är även ett verktyg som mäter gott inomhusklimat samt miljö- och hälsoegenskaper hos ingående material. Fasadens glaserade keramik är noggrant vald för sina beständiga egenskaper, den är enkelbränd för att optimera resursanvändningen under tillverkningen samtidigt som det ger en materialhärdning som håller på lång sikt i det svenska utmanande klimatet. Skulle fasaden en dag behöva bytas går keramiken att återbruka då den både är demonterbar och har exceptionellt lång livslängd.

Ett hus som tar plats i stadsrummet, med gemensamma ytor

Ljusa, generösa och effektiva planlösningar

Stor omsorg har lagts vid att skapa vackra ljusa lägenheter med fina rumssamband och god dagsljusföring samtidigt som kravet på optimerade effektiva planlösningar kunnat uppfyllas. De 79 bostadsrätterna, som speglar projektets urbana exteriöra uttryck och känsla återfinns i fyra kategorier – Studio, Mini-Suite, Suite och Penthouse, från 1 rok på 30 kvadratmeter till 5 rok på 143 kvadratmeter. Var och en med egen karaktär och detaljering. Bostäderna är omsorgsfullt utformade och präglas av noga utvalda, högkvalitativa material i naturliga färgskalor med emfas på vardagliga och industriella referenser. De stora ljusinsläppen med fönster ned till golv ger rymd och rikligt med ljus som komplement till lägenheternas franska balkonger, balkonger, egna uteplatser eller terrasser.

Aktivitet och gemensamma delade kvalitéer - ett socialt boendealternativ

Projektet bygger på sociala gemenskaper och delning i olika skalor. Det större sammanhanget i Vasastan erbjuder en kvalitativ livsmiljö, med goda kommunikationer och ett stort utbud av vardagliga målpunkter: skolor, butiker, matvaruaffärer och restauranger. Med närhet till både Vasaparkens och Hagaparkens rekreativa grönska och vatten finns stora kvalitéer nära inom gång- och cykelavstånd.  Inom kvarteret finns generösa mötesplatser för stora och små sällskap. Innergården blir en urban oas med rik växtlighet och både privata uteplatser liksom gemensamhetsytor för odling, lek, umgänge, med mindre platser att bara slå sig ned på och njuta. Uppe på takterrassen har det omsorgsfullt utformade landskapet drag av the High Line i New York, med nivåskillnader, gradänger, spaljéer och grönska.

Kjellander Sjöberg har tillsammans med byggherren genomfört hela processen från vision, koncept och idé till bygglov, bygghandling, inredning samt uppföljning på plats.

Läs mer om Tile House