Beddinge Strandby

Beddinge strandby, öster om Trelleborg, ligger ett stenkast upp från havet, på gränsen mellan en gles sandig strandskog och åkerlandskapet. Kjellander Sjöberg har tillsammans med We Construction utvecklat projektet med 75 bostäder i fyra kvarter, där den första etappen nu håller på att uppföras. Med en variation av typologier från radhus och kedjehus till flerfamiljehus med både större och effektiva mindre lägenheter, i kombination med service, restaurang, butik och andra lokaler, erbjuds ett boendealternativ i den mindre skalan, för olika typer av hushåll och åldrar. Gemensamma ytor, mötesplatser och trädgårdar kommer att delas och skötas av de boende tillsammans. Den gamla folkhemspärlan, dansbanan Rotundan, får en central ny roll som gemensamhetshus och blir navet i grannskapets sociala samvaro.

Landskap och historik

Beddinge har med sin långa vita strand varit en destination sedan tidigt 1900-tal, för både rekreation och strandliv. Tallskogen planterades för att hindra sanddrift och skapa ett gynnsamt mikroklimat. Naturtypen fick med tiden sin karakteristiska ljusa och glesa karaktär där sanddynerna har letat sig in mellan träden. Det historiska bebyggelsemönstret längs kusten består dels av små fiskesamhällen med små hus placerade tätt tillsammans, dels av senare tiders utglesade fritidsbebyggelse.

Tre typologier för både familjer och ensamhushåll i olika format, både för semester och åretruntboende, i olika kombinationer där vardagen kan delas mellan stad och landsbygd.

En rik bebyggelsestruktur: byklustret

Den nya bebyggelsen är uppdelad i fyra kvarter och typer: Strandkvarteret, de två Trädgårdskvarteren samt Ängshusen. Byggnaderna står lågt och tätt, med integrerade platser och delade gårdsrum. Mellan husen slingrar sig stigar och gränder, från strandvägen i söder och vidare ut i jordbrukslandskapet norrut. Den mindre skalan, platsbildningarna och stråken kopplar samman bebyggelsen, och ger den en karaktär som rimmar med platsens historiska arv och struktur.

Tre typologier för en blandning av olika hushåll

De tre typologierna är utformade med en stor spännvidd för att passa en blandning av hushåll, livsstilar och åldrar. Storlekarna och planlösningarna rymmer både familjer och ensamhushåll i olika format, både för semester och åretruntboende, i olika kombinationer där vardagen kan delas mellan stad och landsbygd.

 

Strandkvarteret
Strandkvarteret består av tre smala huskroppar med gavlarna mot havet. Mellan husen finns egna trädgårdar och gemensamma gångstigar in i området. Husen är i tre våningar uppdelade på två lägenheter vardera. Bottenvåningen har egen trädgård medan lägenheten en trappa upp är i etage med takterrass. Fokus ligger på mindre, effektiva ytor med generösa uteplatser som på ett sätt speglar livet i hela strandbyn där kvalitéerna utomhus är lika viktiga som inomhus.

Trädgårdskvarteren
De två Trädgårdskvarteren består av 23 radhus kring varsin gemensam gård, med egna mindre privata miniträdgårdar. Utåt står husen direkt mot gatan, som i många traditionella skånska byar. Genom mindre indrag och vinklar skapas små förgårdar framför husen, med utrymme för egen täppa, cykelparkering eller en liten sittplats att dricka morgonkaffet på. Radhusen är i två våningar med takterrass. Uteplatsen är mer sluten och privat, kopplad till den egna bostaden, medan takterrassen som kontrast får en öppen utsikt i samtliga väderstreck.

Ängshusen
Längst upp i norr har de tre Ängshusen utsikt både mot stranden och över åkerlandskapet. Husen är högre i fyra våningar med längsgående generösa balkonger. Varje våningsplan har 6 lägenheter, samtliga är hörnlägenheter med utsikt i två väderstreck. Lägenheterna i markplan är i etage med dubbel takhöjd i vardagsrum.

En by som bjuder in till social gemenskap

Det sociala livet i Beddinge strandby kretsar kring Rotundan, dansbanan som byggs om till ett aktivt gemensamhetshus som drivs av de boende. I mitten av byggnaden finns ett samlande flexibelt allrum med öppen spis, som blir ett rum för vardagsaktiviteter, rekreation och fest. Kring det centrala rummet samlas en rad komplementsfunktioner i mindre rum: två övernattningslägenheter, gemensamhetskök, träverkstad, omklädningsrum samt spa med bastu som kopplas till en utomhuspool. Gemensamhetsanläggningen kompletterar bostäderna med funktioner som är för yt- eller resurskrävande att ha i den egna bostaden, som används gemensamt och blir en anledning att träffas. Bredvid Rotundan ligger det gamla nöjespalatset Granhyddan, som innehåller en lokal restaurang och café.

Arkitektur och material

Arkitekturen i strandbyn tar sin utgångspunkt i äldre tiders lokala byggnadstradition med vitkalkade stenhus. Enheterna är var och en för sig enkla till sin form, men skapar tillsammans en rik och varierad bymiljö med nischer, förskjutningar, hörn och små skyddade platser längs med gatorna. Stadsdelens taklandskap är uttrycksfullt och adderar en individuell dimension till varje hus.

Platserna och markens behandling

Hur markytorna planeras för offentligt, delat och privat nyttjande är en central strategi i projektet. Med inspiration både från skånska fiskelägen och fritidshuskaraktärens informella vägstruktur har siktlinjer och diagonala stråk mot stranden förstärkts. Området får växtlighet och markbeläggning som hör till platsen – stranden och strandskogen – med olika sorters gräs och örter som trivs i sandrik jord, låga rosenbuskar och nyponsnår, tallar, mm. Porösa genomsläppliga material, som grusade gator, har subtila skillnader mellan körspår och gångytor. Enklare stigar får mjukare material med grönska som får tränga igenom.

Byggnaderna delar en gemensam uppsättning material, där applikationen varierar mellan de olika byggnadstyperna. Materialen är betong gjuten mot brädform, ljus kalkstensputs, obehandlat trä samt plåt som över tid går från en grågrön kulör till ärgat kopparutseende.