Ekelund Pampas

I Solna vid Pampas Marina och Västra Skogen, utvecklar Kjellander Sjöberg tillsammans med HSB och Aros Bostad Ekelund Pampas, en ny kvartersstad med omedelbar närhet till centrala Stockholm, natur och den aktiva marinan. Platsen, som idag består av en brokig blandning miljöer av olika karaktär och omges av storskaliga trafikstrukturer och dominerande bebyggelse, ska utvecklas till en levande och trivsam stadsdel för boende och besökare. Det unikt centrala läget, synligheten och goda kommunikationer innebär en stor potential och attraktivitet som bostadsområde, men även för verksamheter.

Berg, dal och vatten

Gestaltningen av den nya stadsdelen grundar sig på förståelsen av platsen som ett unikt möte mellan stad, naturmark och vatten. Den viktigaste målsättningen är därför att tillvarata, utveckla och förtydliga platsens lokala särprägel och många kvaliteter. Det skapar goda förutsättningar för en trivsam och omtyckt stadsdel för både boende och besökare.

Berg – Den naturliga slänten med skog skapar goda möjligheter till rekreation samt är ett viktigt ekologiskt spridningssamband.
Vatten – Naturligt samlande och social platsbildning, som ger goda kvaliteter och fantastiska utblickar mot vattnet.
Dal – De dramatiska topografiska förutsättningarna blir karaktärsskapande och ger en unik identitet till den nya stadsdelen.

En oas med unika kvalitéer och karaktär

Kvarterens utformning har en sammanhållen form- och höjdmässig karaktär, där enskilda avvikelser skapar avläsbara fokuspunkter i stadsbilden och framhäver topografin eller viktiga platser och möten med omgivningen.

 

Den visuellt exponerade bebyggelsen längs Ekelundsvägen skapar tillsammans med Hamnkvarteret en tydlig stadsfront mot en vidare omgivning och beskriver stadsdelens karaktär utåt. Materialen och färgpaletten utgår från såväl stenstadens klassiska fasadmaterial som platsens historik, med naturliga material såsom tegel, keramik, sten, puts och trä i jordiga och varma nyanser.

Allén och skogen – Den gröna livsnerv och sällskapsrum som knyter ihop rörelsestråk och förbinder viktiga målpunkter.
Hamnen – Den sociala bryggan med aktivt innehåll, småbåts- och husbåtshamn, restauranger och uteserveringar.
Stadsgator – Urbana förbindelser, cykelstråk, programmerade platsbildningar.

Den sociala bryggan

Hamnområdet har ett framträdande läge kring storstadens vattenrum, och gestaltningen syftar till att förlänga innerstadens utbredning och utbud längst vattnet. Platsen är redan en etapp längs den populära strandpromenaden utmed Ulvsundasjön, ett stråk som förbinder den nya stadsdelen med Kungsholmen och Karlberg i öster och den värdefulla villabebyggelsen och kulturmiljön västerut mot Hufvudsta gård.

 

De trappande gavelhusen är en samtida tolkning av den klassiska byggnadssiluett som återfinns kring storstadens kajer och stränder. Gavelhusen föreslås utföras med träfasad för att bevara platsens karaktär som hamn och båtvarv och som referens till bryggorna och den gamla båthall kvarteret ersätter.